Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Transmisións de elementos patrimoniais a cambio dunha renda

Normativa: Art. 37.1.j) Lei IRPF 

Norma específica de valoración

Nestes supostos de transmisións de elementos patrimoniais a cambio dunha renda temporal ou vitalicia, a ganancia ou perda patrimonial determinarase por diferenza entre os seguintes valores:

 • Valor actual financeiro actuarial da renda.
 • Valor de adquisición dos elementos patrimoniais transmitidos.

Importante : se o elemento patrimonial transmitido é a vivenda habitual e o transmitente da mesma é maior de 65 anos ou unha persoa en situación de dependencia severa ou gran dependencia, a ganancia patrimonial que poida derivarse desta operación está exenta do IRPF

Elementos patrimoniais adquiridos antes do 31 de decembro de 1994

Neste suposto, se se obtén unha ganancia patrimonial, deberá distinguirse a parte da ganancia patrimonial que se xerase con anterioridade a 20 de xaneiro de 2006 (única sobre a que resultarán aplicables os coeficientes redutores ou de abatemento) da xerada con posterioridade á devandita data sobre a que non resultan aplicables os coeficientes redutores ou de abatemento.

A determinación da ganancia patrimonial xerada con anterioridade a 20 de xaneiro de 2006 e a aplicación, se é o caso, dos coeficientes redutores  efectuarase de acordo coas regras de distribución comentadas neste mesmo Capítulo.

Exemplo

Don S.M.T., de 60 anos, transmite o 10 de novembro de 2020 a súa vivenda habitual a cambio dunha renda vitalicia, cuxo valor actual financeiro actuarial no momento da súa constitución ascende a 180.000 euros, importe que coincide co valor de mercado da vivenda. A anualidade correspondente ao exercicio 2020 é de 15.000 euros.

A vivenda foi adquirida o día 2 de abril de 1980 por un importe equivalente a 23.000 euros, incluídos os gastos e tributos inherentes á transmisión.

O contribuínte non realizara desde o 1 de xaneiro de 2015 transmisión de elementos patrimoniais a cuxa ganancia lle fóra aplicable a disposición transitoria novena da Lei do IRPF.

Determinar as rendas fiscais derivadas da devandita operación no exercicio 2020.

Solución:

1. Determinación da ganancia ou perda patrimonial derivada da transmisión da vivenda.

Valor de transmisión: 180.000

Valor de adquisición: 23.000

Ganancia patrimonial (180.000 - 23.000)  = 157.000

2. Determinación da ganancia patrimonial xerada antes do 20-01-2006 (1):

Ganancia patrimonial reducible (157.000 ÷ 14.832) x 9.424 = 99.755,12

3. Cálculo da redución:

 1. Ganancia xerada con anterioridade a 20-01-2006 susceptible de redución (2)

  Límite máximo: 400.000

  ∑ Valor de transmisión de elementos patrimoniais con dereito á redución desde 01-01-2015: 0

  Valor de transmisión do elemento patrimonial ao que se aplica o D.T.9ª Lei do IRPF : 180.000

  Ganancia patrimonial susceptible de redución: 99.755,12

 2. Redución aplicable

  Número de anos de permanencia ata 31-12-1996: máis de 10 anos

  Redución por coeficientes de abatemento (100% x s/99.755,12) = 99.755,12

 3. Ganancia patrimonial reducida

  Ganancia patrimonial reducida: 0

4. Determinación da ganancia patrimonial non reducible (xerada a partir do 20-01-2006):

Ganancia patrimonial non reducible (157.000 – 99.755,12) = 57.244,88

5. Ganancia patrimonial computable (57.244,88 + 0,00) = 57.244,88

6. Determinación do rendemento do capital mobiliario derivado da anualidade.

Rendementos do capital mobiliario: (15.000 x 24 %) (3) = 3.600

Notas ao exemplo:

(1) A ganancia patrimonial reducible é a que se estima xerada antes do 20-01-2006. A súa determinación efectúase en proporción ao número de días transcorridos entre a data de adquisición (02-04-1980) e o día 19-01-2006, inclusive, que ascende a 9.424 días, respecto do número total de días transcorridos entre a data de adquisición e a da transmisión (10-11-2018), que é de  14.832 días. (Volver)

(2) Como o límite máximo aplicable sobre o valor de transmisión é de 400.000 euros e, neste caso, o valor de transmisión con dereito á aplicación de coeficientes redutores é de 180.000 euros sen que se producise ningunha outra transmisión con dereito á aplicación da disposición transitoria novena da Lei do IRPF, os coeficientes redutores aplicaranse sobre todo o importe da ganancia patrimonial xerada con anterioridade a 20-01-2006. (Volver)

(3) A porcentaxe do 24 por 100 é o correspondente á idade do rendeiro (60 anos) no momento de constitución da renda (ano 2020) e permanecerá constante durante toda a vixencia da mesma. Véxase, a respecto disto, dentro do Capítulo 5, o epígrafe "Rendas vitalicias ou temporais derivados da imposición de capitais". (Volver)