Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Transmisión de accións ou participacións adquiridas antes do 31 de decembro de 1994

Neste suposto, se se obtén unha ganancia patrimonial, deberá distinguirse a parte da ganancia patrimonial que se xerase con anterioridade a 20 de xaneiro de 2006 (única sobre a que resultan aplicables os coeficientes redutores ou de abatemento) da xerada con posterioridade á devandita data sobre a que non resultan aplicables os coeficientes redutores ou de abatemento.

A determinación da ganancia patrimonial xerada con anterioridade a 20 de xaneiro de 2006 efectuarase de acordo coa regra especial para estes valores comentada neste mesmo Capítulo e aplicando, se é o caso, dos coeficientes redutores que correspondan de acordo co previsto na disposición adicional novena da Lei do IRPF.

No caso de dereitos de subscrición tomará como período de permanencia que corresponda aos valores dos cales procedan.Cando non se transmitisen a totalidade dos dereitos de subscrición, entenderase que os transmitidos corresponderon aos valores adquiridos en primeiro lugar.