Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

3.Primas satisfeitas aos plans de previsión asegurados

Os plans de previsión asegurados, cuxas primas poden ser obxecto de redución da base impoñible xeral, incorporáronse aos sistemas de previsión social, a partir de 1 de xaneiro de 2003, coa reforma parcial do IRPF operada pola Lei 46/2002, do 18 de decembro (BOE do 19).

Os plans de previsión asegurados defínense legalmente como contratos de seguro que deben cumprir os seguintes requisitos:

 1. O contribuínte deberá ser o tomador, asegurado e beneficiario.

  Non obstante, no caso de falecemento, poderá xerar dereito a prestacións nos termos previstos na normativa reguladora dos plans e fondos de pensións.

 2. As continxencias cubertas deberán ser unicamente as previstas no artigo 8.6 do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro (xubilación;incapacidade laboral total e permanente para a profesión habitual ou absoluta e permanente para todo traballo, e a grande invalidez;morte do partícipe ou beneficiario e dependencia severa ou gran dependencia do partícipe), debendo ter como cobertura principal a de xubilación nos termos establecidos no artigo 49.1 do Regulamento do IRPF.

  Só se permitirá a disposición anticipada, total ou parcial, nestes contratos, nos supostos previstos no artigo 8.8 do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións (desemprego de longa duración, enfermidade grave e a partir de 2025 por achegas con 10 anos de antigüidade).

  Ademais, como consecuencia da crise sanitaria ocasionada polo Covid-19 a disposición adicional vixésima do Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao Covid-19 (BOE da 1 de abril) e o artigo 23 do Real Decreto-lei 15/2020, do 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego (BOE do 22), estableceron de forma excepcional e exclusivamente durante o período comprendido entre o 14 de marzo e o 14 de setembro de 2020, a posibilidade de que os partícipes de plans de pensións puidesen facer efectivos os seus dereitos consolidados en determinados casos de desemprego, cesamento da actividade ou redución da facturación.Supostos que se comentan neste Capítulo, dentro das normas comúns aplicables ás achegas a sistemas de previsión social, no apartado sobre disposición anticipada de dereitos consolidados.

  O dereito de disposición anticipada valorarase polo importe da provisión matemática á que non se poderán aplicar penalizacións, gastos ou descontos.Non obstante, no caso de que a entidade conte con investimentos afectos o dereito de disposición anticipada valorarase polo valor de mercado dos activos asignados.

 3. Os plans de previsión asegurados terán obrigatoriamente que ofrecer unha garantía de interese e utilizar técnicas actuariais.
 4. No condicionado da póliza debe constar de forma expresa e destacada que se trata dun plan de previsión asegurado.
 5. Os tomadores dos plans de previsión asegurados poderán, mediante decisión unilateral, mobilizar a súa provisión matemática a outro plan de previsión asegurado do que sexan tomadores, ou a un ou varios plans de pensións do sistema individual ou asociado dos que sexan partícipes.Unha vez alcanzada a continxencia, a mobilización só será posible se as condicións do plan o permiten.

  O procedemento para efectuar a mobilización da provisión matemática regúlase no artigo 49.3 do Regulamento do IRPF