Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

2.Límites máximos e exceso de achegas realizadas

A. Excesos pendentes de reducir de achegas realizadas nos exercicios anteriores

As achegas realizadas que non tivesen podido reducirse nos exercicios 2016 a 2019 por exceder dos límites cuantitativos de redución fiscal ou por insuficiencia da base impoñible, imputaranse ao presente exercicio, sempre que se tivese solicitado nas respectivas declaracións poder reducir o exceso nos catro exercicios seguintes.A redución dos excesos, que se efectuará con suxeición aos límites máximos de redución que a continuación se comentan, realizarase con prioridade á que corresponda ás achegas efectuadas no exercicio.

B. Importe e límites máximos de redución

As achegas realizadas no exercicio ao patrimonio protexido das persoas con discapacidade e, no seu caso, o exceso de achegas realizadas e non reducidas nos exercicios 2016 a 2019, poderán ser obxecto de redución na base impoñible do presente exercicio conforme aos seguintes límites máximos.

  1. 10.000 euros anuais para cada aportante e polo conxunto de patrimonios protexidos aos que efectúe achegas.
  2. 24.250 euros anuais para o conxunto das reducións practicadas por todas as persoas que efectúen achegas a favor dun mesmo patrimonio protexido.

    Cando concorran varias achegas a favor dun mesmo patrimonio protexido e se supere este último límite, as reducións correspondentes ás devanditas achegas haberán de ser minoradas de forma proporcional ao importe das respectivas achegas, de forma que o conxunto das reducións practicadas por todas as persoas físicas que realicen achegas a favor dun mesmo patrimonio protexido non exceda de 24.250 euros anuais.

    Véxase ao respecto, dentro do "Caso práctico"Incluído neste mesmo Capítulo, o suposto de concorrencia de achegas ao patrimonio protexido dunha persoa con discapacidade.

  3. O importe positivo da base impoñible xeral do aportante, unha vez practicadas as reducións correspondentes aos conceptos ata agora comentados.

Tratándose de achegas non monetarias, tomarase como importe da achega que resulte do previsto no artigo 18 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado (BOE do 24), non existindo ganancia nin perda patrimonial con ocasión das achegas aos patrimonios protexidos constituídos a favor de persoas con discapacidade.

Importante:para a persoa con minusvalidez titular do patrimonio protexido as achegas teñen a consideración de rendementos de traballo aos que será de aplicación a exención prevista no artigo 7.w) Lei IRPF.

C. Exceso de achegas correspondentes ao exercicio

As achegas realizadas no ano 2020 que excedan dos límites máximos anteriormente comentados, incluído o relativo ao importe positivo da base impoñible xeral do contribuínte, darán dereito a reducir a base impoñible dos catro períodos impositivos seguintes, ata esgotar, se é o caso, en cada un deles os importes máximos de redución.

Atención: as cantidades correspondentes aos excesos pendentes de reducir de achegas realizadas nos exercicios 2016 a 2019 pendentes de aplicar ao inicio do exercicio, as aplicadas na declaración e o remanente pendente de aplicación en exercicios futuros así como o exceso de achegas correspondentes ao exercicio 2020 non aplicadas cuxo importe se solicita poder reducir nos 4 exercicios seguintes, debe facerse constar no anexo C.2 da declaración no apartado "Exceso non reducido das achegas a patrimonios protexidos de persoas con discapacidade pendentes de compensar nos exercicios seguintes".