Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

B. Dedución por actividades de innovación tecnolóxica (art. 35.2 LIS)

Concepto de innovación tecnolóxica

O concepto de innovación tecnolóxica establécese no apartado 2.a) do artigo 35 da LIS que o define como a actividade cuxo resultado sexa un avance tecnolóxico na obtención de novos produtos ou procesos de produción ou melloras substanciais dos xa existentes.Consideraranse novos aqueles produtos ou procesos cuxas características ou aplicacións, dende o punto de vista tecnolóxico, difiran substancialmente das existentes con anterioridade.

Esta actividade incluirá a materialización dos novos produtos ou procesos nun plano, esquema ou deseño, a creación dun primeiro prototipo non comerciable, os proxectos de demostración inicial ou proxectos piloto, incluídos os relacionados coa animación e os videoxogos e as mostraxes téxtiles, da industria do calzado, do curtido, da marroquinería, do xoguete, do moble e da madeira, sempre que non poidan converterse ou utilizarse para aplicacións industriais ou para a súa explotación comercial.

Base da dedución.

A base da dedución estará constituída polo importe dos gastos realizados polo contribuínte en canto estean directamente relacionados coas actividades de innovación tecnolóxica, se apliquen efectivamente á realización destas e consten especificamente individualizados por proxectos.

Os gastos de innovación tecnolóxica que integran a base da dedución deben corresponder a actividades efectuadas en España ou en calquera Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo.

Igualmente, terán a consideración de gastos de innovación tecnolóxica as cantidades pagadas para a realización das devanditas actividades en España ou en calquera Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, por encarga do contribuínte, individualmente ou en colaboración con outras entidades.

A base da dedución minorarase no importe das subvencións recibidas para o fomento das devanditas actividades e imputables como ingreso no período impositivo.

Porcentaxe de dedución

Neste caso a porcentaxe de dedución será de 12 por 100 dos gastos efectuados no período impositivo por este concepto.

Non obstante, para os gastos efectuados en proxectos iniciados a partir do 25 de xuño de 2020 consistentes na realización de actividades de innovación tecnolóxica cuxo resultado sexa un avance tecnolóxico na obtención de novos procesos de produción na cadea de valor da industria da automoción ou melloras substanciais dos xa existentes, na forma que establece o art.º 7 do Real Decreto-lei 23/2020, do 23 de xuño, na redacción dada pola disposición final 8.1 do Real Decreto-lei 34/2020, do 17 de novembro, establécese un incremento da dedución en 38 puntos porcentuais (ata o 50 por 100 destes gastos).  Ese incremento poderano aplicar aqueles contribuíntes que teñan a consideración de pequenas e medianas empresas de acordo co disposto no anexo I do Regulamento (UE) n.º 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado.No caso de contribuíntes que non teñan tal consideración, o incremento previsto será de 3 puntos porcentuais

Adicionalmente, para a aplicación do incremento sinalado terase en conta o seguinte:

 a) Deberanse cumprir as condicións previstas no capítulo I e no artigo 29, agás no relativo á base da dedución, do Regulamento (UE) n.º 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado.

 b) Será necesario que a entidade obtivese un informe motivado sobre a cualificación da actividade como innovación tecnolóxica cuxo resultado sexa un avance tecnolóxico na obtención de novos procesos ou melloras substanciais dos xa existentes, nos termos establecidos na letra a) do apartado 4 do artigo 35 do LIS.