Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

A. Dedución por actividades de Investigación e Desenvolvemento (art. 35.1 LIS)

Concepto

O apartado 1.a) do artigo 35 da LIS considera como investigación e desenvolvemento que dá dereito a practicar esta dedución ás seguintes actividades:

  • A indagación orixinal planificada que persiga descubrir novos coñecementos e unha superior comprensión no ámbito científico e tecnolóxico, e desenvolvemento á aplicación dos resultados da investigación ou de calquera outro tipo de coñecemento científico para a fabricación de novos materiais ou produtos ou para o deseño de novos procesos ou sistemas de produción, así como para a mellora tecnolóxica substancial de materiais, produtos, procesos ou sistemas preexistentes.
  • A materialización dos novos produtos ou procesos nun plano, esquema ou deseño, así como a creación dun primeiro prototipo non comerciable e os proxectos de demostración inicial ou proxectos piloto, sempre que estes non poidan converterse ou utilizarse para aplicacións industriais ou para a súa explotación comercial.
  • O deseño e elaboración da mostraxe para o lanzamento de novos produtos.Para estes efectos, entenderase como lanzamento dun novo produto a súa introdución no mercado e como novo produto, aquel cuxa novidade sexa esencial e non meramente formal ou accidental.
  • A creación, combinación e configuración de software avanzado, mediante novos teoremas e algoritmos ou sistemas operativos, linguaxes, interfaces e aplicacións destinados á elaboración de produtos, procesos ou servizos novos ou mellorados substancialmente.Asimilarase a este concepto o software destinado a facilitar o acceso aos servizos da sociedade da información ás persoas con discapacidade, cando se realice sen fin de lucro.Non se inclúen as actividades habituais ou rutineiras relacionadas co mantemento do software ou as súas actualizacións menores.

Base da dedución

A base da dedución estará constituída polo importe dos gastos de investigación e desenvolvemento e, no seu caso, polos investimentos en elementos de inmobilizado material e intanxible excluídos os edificios e terreos.

Consideraranse gastos de investigación e desenvolvemento os realizados polo contribuínte, incluídas as amortizacións dos bens afectos ás citadas actividades, en canto estean directamente relacionados coas devanditas actividades e se apliquen efectivamente á realización destas, constando especificamente individualizados por proxectos.

A base da dedución minorarase no importe das subvencións recibidas para o fomento das devanditas actividades e imputables como ingreso no período impositivo.

Os gastos de investigación e desenvolvemento que integran a base da dedución deben corresponder a actividades efectuadas en España ou en calquera Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo.

Igualmente terán a consideración de gastos de investigación e desenvolvemento as cantidades pagadas para a realización das devanditas actividades en España ou en calquera Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, por encarga do contribuínte, individualmente ou en colaboración con outras entidades.

Os investimentos entenderanse realizados cando os elementos patrimoniais sexan postos en condicións de funcionamento.

Porcentaxes de dedución

As porcentaxes de dedución son:

  • Con carácter xeral o 25 por 100 dos gastos efectuados no período impositivo por este concepto.

    Non obstante, no caso de que os gastos efectuados na realización de actividades de investigación e desenvolvemento no período impositivo sexan maiores que a media dos efectuados nos 2 anos anteriores, aplicarase o 25 por 100 ata a devandita media, e o 42 por 100 sobre o exceso respecto desta.

    Ademais, poderase practicar unha dedución adicional do 17 por 100 do importe dos gastos de persoal da entidade correspondentes a investigadores cualificados adscritos en exclusiva a actividades de investigación e desenvolvemento.

  • O 8 por 100 dos investimentos en elementos de inmobilizado material e intanxible, excluídos os edificios e terreos, sempre que estean afectos exclusivamente ás actividades de investigación e desenvolvemento.

Así mesmo, esíxese que os elementos en que se materialice o investimento deberán permanecer no patrimonio do contribuínte, salvo perdas xustificadas, ata que cumpran a súa finalidade específica nas actividades de investigación e desenvolvemento, agás que a súa vida útil conforme ao método de amortización, admitido na letra a) do artigo 12.1 da LIS, que se aplique, fose inferior.

En resumo:

Porcentaxe deduciónBase de dedución 
25% Gastos do período en I+D, ata a media dos 2 anos anteriores. 
42% Gastos do período en I+D, sobre o exceso respecto da media dos 2 anos anteriores.
17% Gastos de persoal de investigadores cualificados de I+D.
8% Investimentos afectos a I+D (agás edificios e terreos).