Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

C. Exclusións (art. 35.3 LIS) e valoración previa de gastos

Exclusións

Normativa:Art.º 35.3  LIS

Os supostos que non considéranse actividades de investigación e desenvolvemento nin de innovación tecnolóxica son os seguintes:

  1. As actividades que non impliquen unha novidade científica ou tecnolóxica significativa.En particular, os esforzos rutineiros para mellorar a calidade de produtos ou procesos, a adaptación dun produto ou proceso de produción xa existente aos requisitos específicos impostos por un cliente, os cambios periódicos ou de tempada, agás as mostraxes téxtiles e da industria do calzado, do curtido, da marroquinería, do xoguete, do moble e da madeira, así como as modificacións estéticas ou menores de produtos xa existentes para diferencialos doutros similares.
  2. As actividades de produción industrial e provisión de servizos ou de distribución de bens e servizos.En particular, a planificación da actividade produtiva:a preparación e o inicio da produción, incluíndo a regraxe de ferramentas e aquelas outras actividades distintas das referidas nos números 1º a 4º da letra b) do apartado 2 do artigo 35 da LIS ;a incorporación ou modificación de instalacións, máquinas, equipos e sistemas para a produción que non estean afectados a actividades cualificadas como de investigación e desenvolvemento ou de innovación;a solución de problemas técnicos de procesos produtivos interrompidos;o control de calidade e a normalización de produtos e procesos;a prospección en materia de ciencias sociais e os estudos de mercado;o establecemento de redes ou instalacións para a comercialización;o adestramento e a formación do persoal relacionada coas devanditas actividades.
  3. A exploración, sondaxe ou prospección de minerais e hidrocarburos

Valoración previa de gastos correspondentes a proxectos de investigación científica ou de innovación tecnolóxica

Normativa:Art.º 38 Regulamento IS, aprobado polo Real Decreto 634/2015, do 10 de xullo

As persoas ou entidades que teñan o propósito de realizar actividades de investigación científica ou de innovación tecnolóxica poderán solicitar á Administración tributaria a valoración, conforme ás regras do Imposto sobre Sociedades e, con carácter previo e vinculante, dos gastos correspondentes ás devanditas actividades que consideren susceptibles de gozar desta dedución fixando o citado precepto regulamentario o contido da solicitude e o procedemento a seguir.