Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Deducións xerais e autonómicas aplicables en 2020

Normativa:Arts.67 e 77 Lei do IRPF

Unha vez determinadas as cotas íntegras, estatal e autonómica, a fase liquidatoria seguinte do IRPF ten por obxecto determinar as respectivas cotas líquidas, estatal e autonómica.Para iso, deben aplicarse sobre o importe das cotas íntegras os seguintes grupos de deducións:

1.Dedución por investimento en vivenda habitual:Réxime transitorio

A partir do 1 de xaneiro de 2013 quedou suprimida a dedución por investimento en vivenda habitual.Non obstante, para aqueles contribuíntes que, antes desa data, tivesen adquirido a súa vivenda habitual ou satisfeito cantidades para a súa construción, ampliación, rehabilitación ou realizado obras por razóns de discapacidade nesta (con excepción das achegas a contas vivenda) e viñesen gozando deste beneficio fiscal, establécese un réxime transitorio que lles permite continuar practicando a dedución nas mesmas condicións en que o estaban a facer.

Para tales contribuíntes a contía da dedución por investimento en vivenda habitual analizarase en dous tramos:un, estatal e outro, autonómico.

  • O tramo estatal, cuxo importe se calcula de acordo co disposto no artigo 68.1 da Lei do IRPF na redacción vixente ata o 31 de decembro de 2012, aplicarase na súa totalidade a minorar a cota íntegra estatal.
  • O tramo autonómico cuxo importe vén determinado polo establecido no artigo 78 da Lei do IRPF na redacción vixente ata o 31 de decembro de 2012, aplicarase na súa totalidade a minorar a cota íntegra autonómica.

O devandito importe será ben o aprobado por cada unha das Comunidades Autónomas conforme ao artigo 46 da Lei 22/2009, de 18 decembro ou, no seu defecto, as porcentaxes establecidas no artigo 78.2 da Lei do IRPF na redacción vixente a 31 de decembro de 2012.

2.Dedución por investimento en empresas de nova ou recente creación

Os contribuíntes poden deducir integramente da cota íntegra estatal o importe que corresponda pola dedución por investimento en empresas de nova ou recente creación que regula o artigo 68.1 da Lei de IRPF, cando cumpran os requisitos e condicións esixidos para gozar deste novo incentivo.

3.Deducións xerais de normativa estatal

As deducións que se relacionan a continuación, cuxa regulación se contén na propia Lei do IRPF (artigo 68.2, 3, 4 e 5) e, en relación co réxime transitorio da dedución por aluguer de vivenda habitual, na disposición transitoria décimo quinta que remite, á súa vez, en canto á súa regulación para os contribuíntes que teñan dereito a este réxime transitorio á normativa da Lei do IRPF vixente a 31 de decembro de 2014, poden ser aplicadas, con carácter xeral, por todos os contribuíntes que cumpran os requisitos legalmente esixidos para ter dereito a estas, con independencia da Comunidade Autónoma de réxime común na que residisen durante 2020, coa salvidade das especialidades que se derivan da dedución por rendas obtidas en Ceuta ou Melilla.

  • Deducións por incentivos e estímulos ao investimento empresarial
  • Deducións por donativos e outras achegas
  • Dedución por rendas obtidas en Ceuta ou Melilla
  • Dedución por actuacións para a protección e difusión do Patrimonio Histórico Español e do Patrimonio Mundial
  • Dedución por aluguer da vivenda habitual.Réxime transitorio

O importe destas deducións repártese da seguinte forma:

  • O 50 por 100 do importe total aplícase a minorar a cota íntegra estatal.
  • O 50 por 100 do importe total aplícase a minorar a cota íntegra autonómica.

4.Deducións autonómicas

As Comunidades Autónomas de réxime común, facendo uso das competencias normativas asumidas en relación coa parte cedida do IRPF, aprobaron deducións autonómicas que unicamente poderán aplicar os contribuíntes que, cumprindo os requisitos establecidos para ter dereito a estas, residisen durante o exercicio 2020 nos seus respectivos territorios.

O importe destas deducións aplícase totalmente a minorar a cota íntegra autonómica.

Importante: a aplicación das deducións xerais e autonómicas non poderá dar lugar a unha cota líquida negativa.As deducións xerais que non poidan ser aplicadas por insuficiencia de cota íntegra estatal, non poderán deducirse da cota íntegra autonómica.Do mesmo modo, as deducións autonómicas que non poidan ser aplicadas por insuficiencia da cota íntegra autonómica, non poderán deducirse da cota íntegra estatal.

Finalmente, o contribuínte deberá conservar no seu poder os xustificantes das deducións practicadas para calquera comprobación por parte da Administración tributaria, sen que sexa necesario que achegue á súa declaración os xustificantes das deducións practicadas.

5.Dedución aplicable ás unidades familiares formadas por residentes fiscais en Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo

Con efectos dende 1 de xaneiro 2018 introduciuse unha nova dedución sobre a cota a favor daqueles contribuíntes do IRPF integrantes dunha unidade familiar na que un dos seus membros resida noutro Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, o que lles impide presentar declaración conxunta.Mediante esta dedución equipárase, cando sexa máis favorable, a cota a pagar por estes contribuíntes residentes en España á que lles correspondería no caso de que todos os membros da unidade familiar tivesen sido residentes fiscais en España e tivesen optado por tributar conxuntamente.

O importe desta dedución non se reparte ao 50 por 100 entre a cota íntegra estatal e autonómica, senón que minora cada unha delas na forma que establece a disposición adicional cuadraxésimo oitava da Lei do IRPF e que se comenta no apartado referido á devandita dedución.