Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por cantidades destinadas á adquisición ou rehabilitación de vivenda habitual, procedentes de axudas públicas

Normativa:Art.º 4.Uno.m) Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do imposto sobre a renda das persoas físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

A cantidade que proceda de entre as seguintes:

 • 102 euros por contribuínte sempre que este efectivamente destinase, durante o período impositivo, á adquisición ou rehabilitación da vivenda que constitúa ou vaia constituír a súa residencia habitual, cantidades procedentes dunha subvención a tal fin concedida pola Generalitat, con cargo ao seu propio presuposto ou ao do Estado.

  As cantidades entenderanse efectivamente destinadas á adquisición ou rehabilitación da vivenda habitual de acordo coas regras de imputación temporal de ingresos establecidas na normativa estatal reguladora do IRPF.

  Nota: os criterios da imputación temporal de determinadas axudas relativas á rehabilitación da vivenda habitual coméntanse no Capítulo 11. 

  Cando as axudas se imputen en varios períodos impositivos, o importe da dedución ratearase entre os exercicios en que se produza tal imputación.

  Pola súa banda, os conceptos de vivenda habitualrehabilitación desta son os establecidos na citada normativa.

 • La cantidade que resulte de aplicar o tipo medio de gravame xeral autonómico sobre a contía da axuda pública, sempre que o contribuínte haxa efectivamente desti­nado, durante o período impositivo, á adquisición ou rehabilitación da vivenda que constitúa ou vaia constituír a súa residencia habitual, as cantidades procedentes da axuda pública a tal fin concedida pola Generalitat, con cargo ao seu propio presuposto ou ao do Estado.

  No caso axuda pública para a rehabilitación ha de ser concedida no ámbito da rehabilitación edificatoria e rexeneración e renovación urbana naqueles barrios ou conxuntos de edificios e vivendas que precisen a demolición e substitución dos seus edificios, a reurbanización dos seus espazos libres ou a revisión dos seus equipamentos e dotacións, incluíndo no seu caso o realojo temporal dos residentes.

  Importante: o contribuínte debe optar por aplicar unha ou outra cantidade (102 euros ou a que resulte de aplicar o tipo medio de gravame xeral autonómico sobre a contía da axuda pública) cando se cumpran os requisitos esixidos para ambas as dúas.

 • A aplicación da dedución queda condicionada a que a entrega dos importes monetarios derivada do acto ou negocio xurídico que de dereito á súa aplicación realícese mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito.

  Este requisito esíxese pola disposición adicional décimo sexta da Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos.

 • Esíxese, ademais, que o importe comprobado do patrimonio do contribuínte ao finalizar o período impositivo exceda do valor que botara a súa comprobación ao comezo deste en, polo menos, a contía dos investimentos realizados.

  Para estes efectos, non se computarán os incrementos ou diminucións de valor experimentados durante o citado período impositivo polos elementos patrimoniais que ao final deste sigan formando parte do patrimonio do contribuínte.

  Véxase no capítulo 16 a comprobación da situación patrimonial

Incompatibilidade

Esta dedución é incompatible, para as mesmas cantidades, coa dedución "Por primeira adquisición da súa vivenda habitual por contribuíntes de idade igual ou inferior a 35 anos" e coa dedución "Por adquisición de vivenda habitual por persoa con discapacidade".