Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

7.Perda total ou parcial do dereito á exención por reinvestimento en vivenda habitual e en entidades de nova ou recente creación

Normativa:Art.º 41.5 Regulamento IRPF

Debe presentarse autoliquidación complementaria cando, con posterioridade á aplicación da exención por reinvestimento da ganancia patrimonial derivada da transmisión da vivenda habitual ou de accións ou participacións en entidades de nova ou recente creación, se tería perdido, total ou parcialmente, o dereito ás devanditas exencións.

A perda do dereito á citada exención pode producirse como consecuencia de:

  • Non se ter efectuado o reinvestimento dentro do prazo legalmente establecido.
  • Terse incumprido calquera outra das condicións que determinan o dereito ao mencionado beneficio fiscal.

Precisión: véxase ao respecto, dentro do Capítulo 11, as condicións e requisitos que determinan tanto a exención da ganancia patrimonial obtida na transmisión da vivenda habitual do contribuínte por reinvestimento noutra vivenda habitual do importe obtido na transmisión da anterior, como a exención da ganancia patrimonial obtida na transmisión de accións ou participacións polas que se tivese practicado a dedución por investimento en empresas de nova ou recente creación prevista no artigo 68.1 da Lei do IRPF, cando o importe obtido pola citada transmisión se reinvista na adquisición de accións ou participacións noutra entidade de nova ou recente creación.

A autoliquidación complementaria, con inclusión dos xuros de mora, presentarase no prazo que media entre a data en que se produza o incumprimento e a finalización do prazo regulamentario de declaración, correspondente ao período impositivo en que se produza o devandito incumprimento.

Atención: se a declaración complementaria responde a esta circunstancia o contribuínte deberá marcar cunha "X" a casa [117] do apartado "Declaración complementaria" da declaración.