Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

1.Exencións en rendementos de traballo

. Axudas

Normativa:Arts.17.1.d) Lei IRPF e 9 Regulamento do IRPF

As axudas e asignacións para gastos de viaxe exceptuados de gravame.

Véxase o apartado sobre "Consideración fiscal das axudas e asignacións para gastos de viaxe"No Capítulo 3 deste Manual.

. Rendementos de traballo en especie exentos

As rendas en especie que, de acordo co artigo 42.3 da Lei do IRPF, teñen a consideración de rendementos do traballo exentos.

Véxase ao respecto o apartado sobre "Rendementos de traballo en especie exentos"No Capítulo 3 deste Manual.

. Rendementos de traballo dos tripulantes de buques canarios

Normativa:Arts 73.2 e 75.1 e 3 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias (BOE do 7), na redacción dada pola Lei 4/2006 do 29 de marzo (BOE do 30).

O 50 por 100 dos ingresos íntegros procedentes do traballo persoal devindicados con ocasión da navegación polos tripulantes de buques inscritos no Rexistro Especial de Buques e Empresas Navieiras de Canarias e de buques adscritos aos servizos regulares entre as Illas Canarias e entre estas e o resto do territorio nacional, sempre que os devanditos tripulantes sexan contribuíntes do IRPF.

Tratándose de buques adscritos a servizos regulares de pasaxeiros entre portos da Unión Europea, a exención anterior unicamente resultará de aplicación aos tripulantes que sexan nacionais dalgún Estado membro da Unión Europea ou dalgún dos Estados Parte no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo.

Importante: a aplicación da exención para os “Rendementos do traballo dos tripulantes de determinados buques de pesca”, que recolle a disposición adicional cuadraxésimo primeira da Lei do IRPF, está condicionada á súa compatibilidade co ordenamento comunitario, circunstancia que implica que esta debe aprobarse pola Unión Europea.Na medida que este feito aínda non se produciu, non é aplicable en 2020.

. Rendementos de traballo percibidos da Organización Internacional de Comisións de Valores

Normativa:Disposición adicional terceira da Lei 55/1999, do 29 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social (BOE do 30)

Os rendementos do traballo percibidos da Organización Internacional de Comisións de Valores, na súa condición de asociación de utilidade pública, polo Secretario xeral, o persoal directivo e o persoal laboral que desempeñen unha actividade directamente relacionada co obxecto estatutario da organización.

. Rendementos de traballo percibidos de Consello Internacional de Supervisión Pública de estándares de auditoria, ética profesional

Normativa:Disposición adicional segunda da Lei 4/2006, do 29 de marzo (BOE do 30)

Os rendementos do traballo recibidos do Consello Internacional de Supervisión Pública de estándares de auditoría, ética profesional e materias relacionadas percibidos polo Secretario Xeral, o persoal directivo e o persoal laboral que desempeñen unha actividade directamente relacionada co seu obxecto estatutario.

Esta exención non resulta aplicable cando as persoas físicas ás que se refire esta ostenten a nacionalidade española ou tivesen a súa residencia en territorio español con anterioridade ao inicio do desempeño da actividade relacionada no Consello.