Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

11.Anualidades por alimentos a favor dos fillos

Normativa:Art.º 7.k) Lei IRPF

Están exentas as cantidades percibidas polos fillos dos seus pais en concepto de anualidades por alimentos en virtude de decisión xudicial.

Estas cantidades tributan no pagador, sen que este poida reducir a súa base impoñible no importe destas.Non obstante, o contribuínte que satisfaga este tipo de prestacións, sen dereito á aplicación do mínimo por descendentes previsto no artigo 58 da Lei do IRPF, cando o seu importe sexa inferior á base liquidable xeral, aplicará as escalas do imposto separadamente ao importe das anualidades por alimentos aos fillos e ao resto da base liquidable xeral.

Véxase, dentro do Capítulo 15 as especialidades para o pagador destas anualidades por alimentos a favor dos fillos na determinación da cota íntegra estatal e autonómica e un exemplo o que se detallan as operacións de liquidación nestes supostos.

Atención:  a partir das modificacións introducidas no artigo 87 do Código Civil pola disposición final primeira da Lei 15/2015, do 2 de xullo, da Xurisdición Voluntaria, a exención das cantidades percibidas por "anualidades por alimentos percibidas dos pais en virtude de decisión xudicial", en caso de divorcio, debe estenderse tamén ás acordadas no convenio regulador formulado polos cónxuxes ante o Secretario xudicial ou en escritura pública ante notario, teña ou non carácter obrigatorio a súa inclusión.