Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

15.Plans de Aforro a Longo Prazo

Normativa:Art.º 7.ñ) e disposición adicional vixésimo sexta Lei IRPF

Están exentos os rendementos positivos do capital mobiliario procedentes dos seguros de vida, depósitos e contratos financeiros a través dos cales se instrumenten os Plans de Aforro a longo prazo, a que se refire a disposición adicional vixésimo sexta da Lei, do IRPF, sempre que o contribuínte non efectúe disposición ningunha do capital resultante do Plan antes de finalizar o prazo de cinco anos dende a súa apertura.

Os Plans de Aforro a Longo Prazo examínanse con máis detemento no Capítulo 5.

Calquera disposición do citado capital ou o incumprimento de calquera outro requisito dos previstos na disposición adicional vixésima sexta da Lei do IRPF antes da finalización do devandito prazo, determinará a obriga de integrar os rendementos a que se refire o parágrafo anterior xerados durante a vixencia do Plan no período impositivo no que se produza tal incumprimento.

A exención só alcanza aos rendementos positivos do capital mobiliario.Os rendementos negativos que, se é o caso, se obteñan durante a vixencia do Plan de Aforro a Longo Prazo, incluídos os que puidesen obterse con motivo da extinción do Plan, imputaranse ao período impositivo en que se produza a devandita extinción e unicamente na parte do importe total dos devanditos rendementos negativos que exceda da suma dos rendementos do mesmo Plan aos que tivese resultado de aplicación a exención.