Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Módulo "Persoal asalariado"

Normativa:Instrución 2.1.2ª para a aplicación dos signos, índices ou módulos no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas do anexo II da Orde 1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30).

Teñen a condición de persoal asalariado:

 1. As persoas que traballen na actividade e non teñan a condición de persoal non asalariado, incluídos, se é o caso, os traballadores contratados a través de Empresas de Traballo Temporal (ETT).
 2. O cónxuxe e os fillos menores do titular da actividade que convivan con el, sempre que, existindo o oportuno contrato laboral e a afiliación ao réxime xeral da Seguridade Social, traballen habitualmente e con continuidade na actividade económica desenvolvida polo contribuínte.

Importante: non se computarán como compareces asalariadas os alumnos de formación profesional específica que realicen o módulo obrigatorio de formación en centros de traballo.A diferenza dos anteriores o persoal contratado como bolseiro debe computarse como persoal asalariado.

Regras para o cómputo do módulo "Persoal asalariado"

A determinación do número de unidades do módulo "persoal asalariado" realízase mediante a aplicación das seguintes regras:

1º. Regra xeral

 1. Se existe convenio colectivo, computarase como unha persoa asalariada a que traballe o número de horas anuais por traballador que fose fixado no devandito convenio.
 2. Se non existe convenio colectivo, estimarase que unha persoa asalariada equivale a 1.800 horas/ano.

Cando o número de horas sexa inferior ou superior ao indicado, estimarase como contía da persoa asalariada a proporción existente entre o número de horas efectivamente traballadas e as fixadas no convenio colectivo ou, no seu defecto, 1.800 horas.

O número de unidades do módulo "persoal asalariado" expresarase con dous decimais.

 ERTE :debe terse en conta que, na medida que o módulo "persoal asalariado" se cuantifica en función do número de horas efectivamente traballadas anualmente por cada traballador na actividade, cando se aprobe un Expediente Temporal de Regulación de Emprego (ERTE) deberán cuantificarse as horas anuais traballador por traballador, en función das condicións en que cada un deles se encontre no ERTE, computándose, exclusivamente, as horas de traballo efectivo.Por iso, NON se computarán as horas que correspondan ao tempo en que o contrato de traballo se encontre suspendido temporalmente (ERTE de suspensión do contrato de traballo) ou, se é o caso, as horas que son obxecto de redución temporalmente (ERTE de redución de xornada).

2º. Para 2020, como consecuencia da situación epidemiolóxica derivada do Covid-19 (tamén denominado SARS-CoV-2), estableceuse que NON SE COMPUTARÁN como horas traballadas:

 • Durante o primeiro semestre, as horas correspondentes a os 99 días en que estivo declarado o estado de alarma.
 • Durante o segundo semestreas horas correspondentes aos días nos que se tivese decretado a suspensión da actividade pola autoridade.

3º. Computarase nun 60 por 100 ao persoal asalariado menor de 19 anos e ao que preste os seus servizos baixo un contrato de aprendizaxe ou para a formación.

4º. Computarase nun 40 por 100 ao persoal asalariado que sexa unha persoa cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100.

Nestes dous ultimos casos, cando unha persoa asalariada cumpra 19 anos ou se lle recoñeza un grao de discapacidade do 33 por 100 ou superior durante o período impositivo, o cómputo do 60 por 100 ou, no seu caso, do 40 por 100 efectuarase unicamente respecto da parte do período na que se dean calquera destas circunstancias.

Importante:as reducións do 60 por 100 e do 40 por 100 anteriormente comentadas son incompatibles entre si.

5º. Nas actividades nas que así aparece indicado, o módulo "persoal asalariado" analízase en dous:

 • Persoal asalariado de fabricación.
 • Resto do persoal asalariado.

Nestes casos, o cómputo de cada un dos dous módulos citados deberá efectuarse de forma independente.Cando un mesmo traballador desenvolva labores de fabricación e doutro tipo, o número de unidades que debe computarse en cada un dos devanditos módulos determinarase en función do número de horas efectivas de traballo en cada labor.Se non fose posible determinar o devandito número, imputarase o total por partes iguais a cada un dos devanditos módulos.

Exemplo:Determinación do número de unidades do módulo "persoal asalariado" empregadas na actividade

Don A.C.M. é titular dun taller de reparacións de vehículos automóbiles, epígrafe 691.2 do IAE, que vén determinando o rendemento neto da súa actividade polo método de estimación obxectiva.

Dende o ano 2004 traballan a xornada completa no taller, ademais do titular, dous empregados fixos maiores de 19 ano.

No exercicio 2020 producíronse as seguintes alteracións no equipo de traballadores do taller:

 • O 1 de xaneiro contratáronse, a xornada completa e por un período de 6 meses (900 horas), dous aprendices maiores de 19 anos.
 • O día 2 de xullo contrátase, por tempo indefinido e a xornada completa, un traballador cun grao de discapacidade do 33 por 100.

Determinar o número de unidades dos módulos "persoal non asalariado" e "persoal asalariado" correspondentes ao exercicio 2020, supoñendo que non se solicitou ERTE por parte do titular e que o número de horas anuais establecidas no correspondente convenio colectivo é de 1.800 horas/ano.

Así mesmo, terase en conta para o cálculo que, no primeiro semestre, como consecuencia da declaración do estado de alarma, o local estivo pechado dende o 14 de marzo ata o 20 de xuño (inclusive), é dicir, 99 dias e que no segundo semestre de 2020 non se viu suspendida a actividade realizando 900 horas os empregados fixos.

Solución:

Módulo "persoal asalariado":

 • Empregados fixos dende 2004

  Horas non traballadas (99 días ÷ 366 días) x 1.800 horas/año= 487 horas

  Horas traballadas (1.800 – 487) =1.313 horas/traballador

  Horas computables:2 traballadores x 1.313 horas =2.626 horas

 • Aprendices (período dende o 1 de xaneiro ao 30 de xuño de 2020):

  Horas non traballadas (99 días ÷ 366 días) x 1.800 horas/año= 487 horas

  Horas traballadas:[900  horas – 487] =413 horas

  Horas computables:2 traballadores x (60% s/ 413 horas) =496 horas

 • Novo traballador fixo con discapacidade (período dende o 1 de xullo ao 31 de decembro 2020): 

  Horas traballadas:900 (correspondentes ao segundo semestre)

  Horas computables 40% s/900horas =360 horas

 • Cálculo Nº de unidades (media):

  [2.626 + 496 +360 ] ÷ 1.800 horas/ano) = 1,93 persoas

Módulo "persoal non asalariado":

Titular da actividade:1,00 persoa

 • Horas non traballadas (99 días ÷ 366 días) x 1.800 horas/año= 487 horas

 • Horas traballadas computables: (1.800 – 487) =1.313 horas

 • Cálculo Nº de unidades (media): 1.313 ÷ 1.800 horas/ano = 0,73 persoa