Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Fase 1ª: Determinación do rendemento neto previo

Normativa: Véxanse o Anexo II e instrucións 2.1 da  Orde 1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30).

Excepcionalmente para 2020 véxanse as regras de  cuantificación dos módulos que establece  o artigo 11 do Real Decreto-lei 35/2020, do 22 de decembro, de medidas urxentes de apoio ao sector turístico, a hostalaría e o comercio e en materia tributaria (BOE do 23).

O rendemento neto previo da actividade está constituído pola suma dos produtos obtidos de multiplicar o número de unidades empregadas, utilizadas ou instaladas na actividade de cada un dos módulos, polo rendemento anual antes de amortización asignada a cada unidade de módulo.

Os rendementos anuais por unidade de módulo antes de amortización aplicable en 2020 a cada unha das actividades incluídas no método de estimación obxectiva reprodúcense como  apéndice  ao final do presente Capítulo.

Polo tanto,  para a determinación do rendemento neto previo hai que ter en conta:

  1. 1. Cuantificación do número de unidades empregadas, utilizadas ou instaladas na actividade dos distintos signos ou módulos
  2. 2. Importes dos rendementos anuais por unidade de módulo antes de amortización