Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

2.Importes dos rendementos anuais por unidade de módulo antes de amortización

En xeral

Para o exercicio 2020 os importes dos rendementos anuais por unidade de módulo antes de amortización correspondentes a cada actividade son os que figuran no Anexo II da Orde  HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30) e recóllense no "Apéndice:Rendementos anuais por unidade de módulo antes de amortización aplicables no exercicio 2020" deste Capítulo.

Redución do rendemento anual por unidade de módulo por circunstancias excepcionais

Normativa:Art 37.4.1º e 2º Regulamento IRPF.Véxase tamén o Anexo III da Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30).

En situacións de normalidade económica, o rendemento neto previo da actividade vén determinado polo resultado de multiplicar o número de unidades empregadas, utilizadas ou instaladas na actividade de cada un dos módulos aplicables polo rendemento anual por unidade antes de amortización asignado a cada unidade.Non obstante, cando se produzan as circunstancias excepcionais que se indican a continuación, poderase acordar pola Administración a redución do dito rendemento anual por unidade en relación cos módulos que procedan, con indicación do período de tempo a que resulte de aplicación.As devanditas circunstancias agrúpanse nos seguintes supostos:

    • Cando o desenvolvemento da actividade económica se vexa afectado por incendios, inundacións ou outras circunstancias excepcionais que afecten un sector ou zona determinada.
    • Cando o desenvolvemento da actividade económica se vexa afectado por incendios, inundacións, afundimentos ou grandes avarías no equipo industrial, que supoñan alteracións ou anomalías graves no desenvolvemento da actividade.
    • Cando o titular da actividade se encontre en situación de incapacidade temporal e non teña outro persoal empregado.

No primeiro caso, a redución dos signos, índices ou módulos deberá ser autorizada pola Ministra de Facenda e poderá afectar aos contribuíntes dun determinado sector ou zona.

Para estes efectos téñase en conta que como consecuencia dos movementos sísmicos acaecidos o 11 de maio de 2011 en Lorca (Murcia) aprobouse a aplicación no exercicio 2020 dunha redución do 20 por 100 do rendemento neto de módulos ás actividades desenvolvidas no devandito termo municipal.

Nos restantes casos, os interesados que desexen que se reduzan os signos, índices ou módulos, deberán presentar, no prazo de 30 días a contar dende a data en que se producisen as alteracións ou a situación de incapacidade temporal, escrito ante a Administración ou, no seu defecto, Delegación da Axencia Estatal de Administración Tributaria, no que se poña de manifesto o feito de terse producido as devanditas circunstancias, achegando ao mesmo tempo as probas que se estimen oportunas e facendo mención, se é o caso, das indemnizacións a percibir por razón das alteracións producidas.Acreditada a efectividade destas, o titular da Administración ou Delegación da Axencia Estatal de Administración Tributaria acordará a redución dos módulos que procedan, con indicación do período de tempo a que resulte de aplicación.

Atención: no suposto de que o contribuínte teña recoñecido o dereito á redución dalgún ou varios dos módulos aplicables á actividade, a declaración cubrirase sobre a base das contías reducidas acordadas pola Administración tributaria.