Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Apéndice:Rendementos anuais por unidade de módulo antes de amortización aplicables no exercicio 2020

Notas comúns a todas as actividades:

O rendemento neto resultante da aplicación dos signos ou módulos inclúe, se é o caso, o derivado do comercio polo miúdo de labores de tabaco, realizado en réxime de autorizacións de venda con recarga, mesmo o desenvolvido a través de máquinas automáticas.

As contías que figuran baixo a rúbrica "Rendemento anual por unidade"Corresponden ao rendemento anual por unidade de módulo antes de amortización.

Relación de actividades con indicación da súa correspondente epígrafe no Imposto de Actividades Económicas (IAE):