Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Módulo "Persoal non asalariado"

Normativa:Instrución 2.1.1ª para a aplicación dos signos, índices ou módulos no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas do anexo II da Orde 1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30).

Persoal non asalariado é o empresario.

Tamén terán esta consideración, o seu cónxuxe e os fillos menores que convivan con el, cando, traballando efectivamente na actividade, non constitúan persoal asalariado por non concorrer algún dos requisitos seguintes:

 • Que traballen habitualmente e con continuidade na actividade empresarial.
 • Que exista o correspondente contrato laboral.
 • Que estean afiliados ao réxime xeral da Seguridade Social.

Regras para o cómputo do módulo "Persoal non asalariado"

Covid-19: para 2020, como consecuencia da situación epidemiolóxica derivada do Covid-19 (tamén denominado SARS-CoV-2), estableceuse que NON SE COMPUTARÁN como horas traballadas:

 • Durante o primeiro semestre, as horas correspondentes a os 99 días en que estivo declarado o estado de alarma.
 • Durante o segundo semestreas horas correspondentes aos días nos que se tivese decretado a suspensión da actividade pola autoridade.

A. Regras xerais

 1. Empresario:

  Computarase como unha persoa non asalariada o empresario.Naqueles supostos en que poida acreditarse unha dedicación inferior a 1.800 horas/ano por causas obxectivas, tales como xubilación, incapacidade, pluralidade de actividades ou peche temporal da explotación, computarase o tempo efectivo dedicado á actividade.

  Nestes supostos, para a cuantificación das tarefas de dirección, organización e planificación da actividade e, en xeral, as inherentes á titularidade desta, computarase ao titular da actividade en 0,25 persoas/ano, salvo cando se acredite unha dedicación efectiva superior ou inferior.

 2. Cónxuxe e fillos menores do empresario:

  Computarase como unha persoa non asalariada, o cónxuxe e fillos menores do titular da actividade que convivan con el, cando traballen na actividade, polo menos, 1.800 horas/ano.

  Cando o número de horas de traballo ao ano sexa inferior a 1.800, considerarase como contía da persoa non asalariada a proporción existente entre o número de horas efectivamente traballadas no ano e 1.800.

  O número de unidades do módulo "persoal non asalariado" expresarase con dous decimais.

  Importante: o persoal non asalariado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100 computarase ao 75 por 100.Para estes efectos, tomarase en consideración a situación existente na data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).

B. Regra especial do cómputo do cónxuxe e fillos menores do empresario

Cando o cónxuxe ou os fillos menores do empresario teñan a consideración de non asalariados, computaranse ao 50 por 100, sempre que o titular da actividade se compute por enteiro, antes de aplicar, se é o caso, a redución prevista para persoas con discapacidade anteriormente comentada, e non haxa máis dunha persoa asalariada.

Non obstante o anterior para o exercicio 2020 e tendo en conta que, como consecuencia da redución polos días do estado de alarma e, no seu caso, suspensión de actividade establecida no artigo 11.1 do Real Decreto-lei 35/2020, o titular da actividade non se vai computar por enteiro en ningún caso, unido ao contexto de aplicación excepcional e conxuntural de dito Real Decreto-lei e a súa finalidade, resultará de aplicación a redución do 50 por 100 do cónxuxe, sempre e cando se cumpran os restantes requisitos.

A redución do 50 por 100 practicarase despois de aplicar, se é o caso, a correspondente por grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100.

Exemplo:Determinación do número de unidades do módulo "persoal non asalariado" empregadas na actividade

Don R.G.C., que ten recoñecido un grao de discapacidade do 33 por 100, é titular dun bar no que unicamente traballan el e a súa esposa, constando a afiliación de ambos os dous ao réxime de traballadores autónomos da Seguridade Social.

Determinar as unidades do módulo "persoal non asalariado" empregadas na actividade no ano 2020, tendo en conta que estivo pechado unicamente os días en que estivo declarado o estado de alarma no primeiro semestre de 2020.

Solución:

Ao non se dar o requisito da afiliación da esposa ao réxime xeral da Seguridade Social, esta ten a consideración de "persoal non asalariado".

Módulo "persoal non asalariado":

Días non computables:Estado de alarma:dende 14/03/2020 ata 20/06/2020 =99 días

Horas non traballadas (99 ÷ 366) x 1.800 horas/año= 487 horas

Horas traballadas: (1.800 – 487) = 1.313

Horas computables:

 • Titular:75% s/ 1.313 horas =984,75 horas
 • Esposa:50% s/ 1.313 horas =656,50 horas
 • Total Horas computables:984,75 + 656,50 =1.641,25 horas

Cálculo Nº de unidades (media):

1.641,25 horas ÷ 1.800 horas/ano = 0,91 persoa