Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Módulo "Superficie do local"

Normativa:Instrución 2.1.3ª e 4ª para a aplicación dos signos, índices ou módulos no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas do anexo II da Orde 1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30).

Para os efectos da aplicación do módulo, enténdese por locais as construcións, edificacións ou instalacións, así como as superficies, cubertas ou sen cubrir, abertas ou non ao público, que se utilicen para o desenvolvemento da actividade.

A unidade do módulo "Superficie do local" é o metro cadrado (m2).

Por superficie do local tomarase a definida na Regra 14ª.1.F, letras a), b), c) e h), da Instrución para a aplicación das Tarifas do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE), aprobada por Real Decreto Lexislativo 1175/1990, do 28 de setembro (BOE do 29 e 1 e 2 de outubro), así como na disposición adicional cuarta, letra f), da Lei 51/2002, do 27 de decembro, de reforma da Lei 39/1998, do 28 de decembro, Reguladora das Facendas Locais (BOE do 28).

Nas actividades nas que así figure indicado, dentro da magnitude superficie do local será preciso distinguir e determinar por separado algún, ou varios, dos seguintes módulos:

 • Superficie local independente.
 • Superficie local non independente.
 • Superficie do local de fabricación.

A unidade de cada un destes módulos é, igualmente, o metro cadrado (m2).

Definicións

Enténdese por:

 • Local independente

  O que dispón de sala de vendas para atención ao público.Considéranse así mesmo locais independentes aqueles que deban tributar segundo o disposto na Regra 14ª.1.F, letra h), da Instrución para a aplicación das tarifas do IAE , aprobada por Real Decreto Lexislativo 1175/1990, do 28 de setembro.

 • Local non independente

  Que non dispoña de sala de vendas propia para atención ao público por estar situado no interior doutro local, galería comercial ou mercado.

 • Local de fabricación

  O local, ou parte deste, dedicado á realización das operacións de fabricación.