Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Regras para o cómputo dos módulos

Normativa:   Instrución 7 para a aplicación dos signos, índices ou módulos no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas do anexo II da Orde 1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30) e art. 11 do Real Decreto-lei 35/2020, do 22 de decembro, de medidas urxentes de apoio ao sector turístico, a hostalaría e o comercio e en materia tributaria (BOE do 23).

Nas Ordes que desenvolven o método de estimación obxectiva fíxanse unha serie de normas que debe aplicar o contribuínte para calcular a media dos signos, índices ou módulos relativos a todo o período en que exercese a actividade durante o devandito ano natural, cando se produzan durante o exercicio algunha das seguintes circunstancias:

 • Inicio da actividade con posterioridade ao día 1 de xaneiro do ano natural.
 • Cese na actividade antes do día 31 de decembro do ano natural.
 • Exercicio descontinuo da actividade (sen que teñan esta consideración os períodos vacacionais).
 • Terse producido variacións durante o ano na contía das variables ou módulos correspondentes á actividade.

Para o exercicio 2020, ademais das circunstancias anteriores, tívose en conta a incidencia dos estados de alarma decretados durante 2020 establecéndose as seguintes regras para a cuantificación do número de unidades dos distintos módulos:

1º. NON SE COMPUTARÁN, en ningún caso, como período no que se tivese exercido a actividade:

 • Durante o primeiro semestre de 2020 os días do estado de alarma declarado durante o devandito semestre (aplícase tamén ás actividades que se declararon esenciais).

  Nota: a declaración do estado de alarma para afrontar a situación de emerxencia sanitaria provocada polo coronavirus Covid-19 levada a cabo polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, abrangueu coas súas sucesivas prórrogas dende o 14 de marzo ata as 00:00 horas do día 21 de xuño de 2020.Polo tanto, os días en que estivo declarado o estado de alarma no primeiro semestre de 2020 foron 99 días.

 • Durante o segundo semestre, días nos que, estando declarado ou non o estado de alarma, o exercicio efectivo da actividade económica teríase visto suspendido como consecuencia das medidas adoptadas pola autoridade competente para corrixir a evolución da situación epidemiolóxica derivada do Covid-19 (tamén denominado SARS-CoV-2).

2º. Teniendo en conta o anterior, o cálculo da media dos signos, índices ou módulos determinarase:

 1. Nos módulos “persoal asalariado” e “persoal non asalariado” en función das horas traballadas, sen computar como horas traballadas as correspondentes aos días a que se refire o número 1º anterior.

 2. Nos módulos “distancia percorrida” e “consumo de enerxía eléctrica"Teranse en conta, respectivamente, quilómetros percorridos ou os quilovatios/hora consumidos, pero non se computarán os quilómetros percorridos nin os quilovatios/hora que proporcionalmente correspondan aos días a que se refire o número 1º anterior.
 3. Nos restantes casos, en función dos días de efectivo emprego, utilización ou instalación, tendo en conta que estes comprenden os días normais de descanso e vacacións, xa que as contías que se fixan na Orde teñen carácter anual.Para este cálculo non se computará, en ningún caso, como período no que se tivese exercido a actividade os días a que se refire o número 1º anterior.

4º. Cando da media calculada non resulte un número enteiro, exprésase con dúas cifras decimais.

Módulos comúns a varias actividades:cando exista utilización parcial dun módulo na actividade ou sector de actividade, o valor a computar será que resulte do seu rateo en función da súa utilización efectiva.Se non fose posible determinar esta, imputarase por partes iguais a cada unha das utilizacións do módulo.