Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

A. Redución xeral do 20 por 100

Os contribuíntes que determinen o rendemento neto da súa actividade polo método de estimación obxectiva aplicarán, con carácter xeral, unha redución do 20 por 100 cando se trate das seguintes actividades:

Grupo ou epígrafe do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE).Actividade económica
--- Produción de mexillón en batea.
419.1 Industrias do pan e da bolería.
419.2 Industrias da bolería, pastelaría e galletas.
419.3 Industrias de elaboración de masas fritas.
423.9 Elaboración de patacas fritas, flocos de millo de millo e similares.
641 Comercio polo miúdo de froitas, verduras, hortalizas e tubérculos.
642.1, 2, 3 y 4 Comercio polo miúdo de carne e despoxos;de produtos e derivados cárnicos elaborados, salvo casquerías.
642.5 Comercio polo miúdo de ovos, aves, coellos de granxa, caza;e de produtos derivados destes.
642.6 Comercio polo miúdo, en casquerías, de vísceras e despoxos procedentes de animais de abasto, frescos e conxelados.
643.1 y 2 Comercio polo miúdo de peixes e outros produtos da pesca e da acuicultura e de caracois.
644.1 Comercio polo miúdo de pan, pastelaría, confeitaría e similares e de leite e produtos lácteos.
644.2 Despachos de pan, pans especiais e bolería.
644.3 Comercio polo miúdo de produtos de pastelaría, bolería e confeitaría.
644.6 Comercio polo miúdo de masas fritas, con ou sen coberturas ou recheos, patacas fritas, produtos de aperitivo, froitos secos, lambetadas, preparados de chocolate e bebidas refrescantes.
647.1 Comercio polo miúdo de calquera clase de produtos alimenticios e de bebidas en establecementos con vendedor.
647.2 y 3 Comercio polo miúdo de calquera clase de produtos alimenticios e bebidas en réxime de autoservicio ou mixto en establecementos cuxa sala de vendas teña unha superficie inferior a 400 metros cadrados.
659.4 Comercio polo miúdo de prensa, revistas e libros en quioscos situados na vía pública.
691.1 Reparación de artigos eléctricos para o fogar.
691.2 Reparación de vehículos automóbiles, bicicletas e outros vehículos.
691.9 Reparación de calzado.
691.9 Reparación doutros bens de consumo n.c.o.p. (agás reparación de calzado, restauración de obras de arte, mobles, antigüidades e instrumentos musicais).
692 Reparación de maquinaria industrial.
699 Outras reparacións n.c.o.p.
721.2 Transporte por autotaxis.
722 Transporte de mercadorías por estrada.
751.5 Engraxe e lavado de vehículos.
757 Servizos de mudanzas.
849.5 Transporte de mensaxería e recadería, cando a actividade se realice exclusivamente con medios de transporte propios.
933.1 Ensino de condución de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc.
933.9 Outras actividades de ensino, tales como idiomas, corte e confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exames e oposicións e similares n.c.o.p.
967.2 Escolas e servizos de perfeccionamento do deporte.
971.1 Tinguidura, limpeza en seca, lavada e pasada o ferro de roupas feitas e de pezas e artigos do fogar usados.
972.1 Servizos de salón de peiteado de señora e cabaleiro.
972.2 Salóns e institutos de beleza.
973.3 Servizos de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.