Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Actividade 1:Agrícola ou gandeira susceptible de estar incluída no réxime especial da agricultura, gandería e pesca do IVE

Considéranse actividades agrícolas e gandeiras para os efectos da aplicación do método de estimación obxectiva aquelas actividades agrarias mediante as cales se obteñen directamente das explotacións produtos naturais, vexetais ou animais, que non se someten a procesos de transformación, elaboración ou manufactura para cuxo exercicio sexa preceptiva a alta nunha epígrafe correspondente a actividades industriais das tarifas do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE).

Así mesmo, no método de estimación obxectiva considérase como unha única actividade o conxunto das de natureza agrícola ou gandeira desenvolvidas por un mesmo titular que sexan susceptibles de estar incluídas no réxime especial da agricultura, gandería e pesca do Imposto sobre o Valor Engadido.

En consecuencia, enténdense imputables a esta única actividade, ademais das vendas ou ingresos procedentes ou relacionados coas explotacións agrícolas ou gandeiras propiamente ditas, os ingresos derivados da realización para terceiros doutros traballos ou servizos accesorios cos medios ordinariamente empregados nas devanditas explotacións, sempre que o importe destes non tivese superado no ano inmediato anterior o 20 por 100 do volume total das operacións procedentes do conxunto das mencionadas explotacións.

Gandería que se considera incluída nesta actividade para os efectos da aplicación do método de estimación obxectiva:

Polo que se refire á gandería que se considera incluída nesta actividade, debe matizarse que se trata daquela que non teña a consideración de gandería independente, tal como esta se define na epígrafe relativa á actividade 3 (gandería independente clasificada na división 0 do IAE).