Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

1. En xeral

Entre as rendas non sometidas ao IRPF poden citarse as seguintes:

• As rendas que se encontren suxeitas ao Imposto sobre Sucesións e Doazóns

Normativa: Art. 6.4 Lei IRPF

Estas rendas están constituídas polas ganancias patrimoniais que se producen na persoa que recibe cantidades, bens ou dereitos por herdanza, legado ou doazón ou por ser beneficiarios de contratos de seguros sobre a vida, cando o contratante sexa persoa distinta do beneficiario, agás nos supostos en que por expresa disposición legal as cantidades percibidas dos devanditos seguros teñen a consideración de rendementos do traballo.

• As ganancias ou perdas patrimoniais postas de manifesto nos supostos relacionados no artigo 33.3 da Lei do IRPF

O artigo 33.3 da Lei do IRPF establece os  supostos en que, por expresa disposición legal, non existe ganancia ou perda patrimonial  que se comentan  no Capítulo 11 ao que se remite.

• Réxime transitorio aplicable ás ganancias patrimoniais derivadas de elementos patrimoniais adquiridos con anterioridade a 31 de decembro de 1994 (porcentaxes redutoras ou de abatemento)

Normativa: disposición adicional primeira Lei do IRPF

A parte da ganancia patrimonial xerada con anterioridade a 20 de xaneiro de 2006 (non así as perdas patrimoniais) derivada de elementos patrimoniais non afectos ao desenvolvemento de actividades económicas que a 31 de decembro de 1996 tivesen un período de permanencia no patrimonio do contribuínte superior a:

  • 10 anos, no suposto de bens inmobles ou dereitos sobre os mesmos.

  • 5 anos, no suposto de accións admitidas a negociación, con excepción das accións representativas do capital social de Sociedades de Investimento Mobiliario e Inmobiliaria.

  • 8 anos, no suposto dos demais bens ou dereitos.

Desde o 1 de xaneiro de 2015 establécese para todos os elementos patrimoniais aos que resulte de aplicación o anterior, un límite máximo e conxunto de 400.000 euros que opera sobre o valor de transmisión.

O comentario detallado deste   réxime  transitorio  cónténse no Capítulo 11.

• As perdas patrimoniais que, por expresa disposición contida no artigo 33.5 da Lei do IRPF, non se computan como tales

A relación detallada destas  perdas patrimoniais que non se computan como tales  cónténse no Capítulo 11, ao que se remite.

• Os rendementos do capital mobiliario que se poñan de manifesto con ocasión de transmisións lucrativas de activos financeiros por causa de morte do contribuínte

Normativa: Art. 25.6 Lei IRPF

Cómpre pór de manifesto que este suposto completo o relativo á non suxeición das ganancias ou perdas patrimoniais producidas por transmisións lucrativas por causa de morte do contribuínte (plusvalía do morto) incluído dentro dos relacionados no  artigo  33.3 da Lei do IRPF. En consecuencia, non terán a consideración de rendementos do capital mobiliario para o causante os derivados da transmisión lucrativa de activos financeiros por causa de morte.

• A renda que se poña de manifesto como consecuencia do exercicio de dereito de rescate dos contratos de seguro colectivo que instrumenten compromisos por pensións

Normativa: Disposición adicional primeira Lei  IRPF

A devandita renda non estará suxeita ao IRPF do titular dos recursos económicos que en cada caso corresponda, nos seguintes supostos:

  • Para a integración total ou parcial dos compromisos instrumentados na póliza noutro contrato de seguro que cumpra os requisitos da disposición adicional primeira do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións.

  • Para a integración noutro contrato de seguro colectivo, dos dereitos que correspondan ao traballador segundo o contrato orixinal no caso de cesamento da relación laboral.

Tampouco está suxeita ao IRPF a renda que se poña de manifesto como consecuencia da participación en beneficios dos contratos de seguro que instrumenten compromisos por pensións de acordo co previsto na disposición adicional primeira do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións, cando a devandita participación en beneficios destínese ao aumento das prestacións aseguradas nos devanditos contratos.

• Disposición de bens que conforman o patrimonio persoal para asistir as necesidades económicas da vellez e da dependencia

Normativa: Disposición adicional décimo quinta Lei  IRPF e disposición adicional primeira Lei 41/2007, do 7 de decembro (BOE do 8 de decembro).

As cantidades percibidas como consecuencia das disposicións que se fagan da vivenda habitual (hipoteca inversa ) polas persoas maiores de 65 anos, así como polas persoas que se encontren en situación de dependencia severa ou gran dependencia, a que se refire o artigo 26 da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia (BOE do 15 de decembro), sempre que se leven a cabo de conformidade coa regulación financeira relativa aos actos de disposición de bens que conforman o patrimonio persoal para asistir as necesidades económicas da vellez e da dependencia.

Con respecto ao   concepto de vivenda habitual  véxase a disposición adicional vixésimo terceira da Lei do IRPF e o artigo 41 bis o Regulamento do IRPF.

A hipoteca inversa regúlase na disposición adicional primeira da Lei 41/2007, do 7 de decembro, pola que se modifica a Lei 2/1981, do 25 de marzo, de Regulación do Mercado Hipotecarias e outras normas do sistema hipotecario e financeiro, de regulación das hipotecas inversas e o seguro de dependencia e pola que se establece determinada norma tributaria (BOE do 8 de decembro). E de acordo coa devandita disposición enténdese por "hipoteca inversa" o préstamo ou crédito garantido mediante hipoteca sobre un ben inmoble que constitúa a vivenda habitual do solicitante,  sempre que cumpran os seguintes requisitos:

  1. que o solicitante e os beneficiarios que este poida designar sexan persoas de idade igual ou superior aos 65 anos ou afectadas de dependencia ou persoas ás que se lles recoñecese un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100,

  2. que o debedor dispoña do importe do préstamo ou crédito mediante disposicións periódicas ou únicas,

  3. que a débeda só sexa esixible polo acredor e a garantía executable cando faleza o prestameiro ou, se así se estipula no contrato, cando faleza o último dos beneficiarios,

  4. que a vivenda hipotecada fose taxada e asegurada contra danos de acordo cos termos e os requisitos que se establecen nos artigos 7 e 8 da Lei 2/1981, do 25 de marzo, de Regulación do Mercado Hipotecario.”

Estas hipotecas só poderán ser concedidas polas entidades de crédito e polas entidades aseguradoras autorizadas para operen en España, sen prexuízo dos límites, requisitos ou condicións que, ás entidades aseguradoras, impoña a súa normativa sectorial.

• Axudas económicas que se concedan por gastos de enfermidade non cubertos

Tampouco teñen a consideración de renda suxeita aquelas axudas económicas que se concedan por gastos de enfermidade non cubertos polo Servizo de Saúde ou Mutualidade correspondente, que se destinen ao tratamento ou restablecemento da saúde.