Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Gastos de locomoción exceptuados de gravame

Exceptúanse de gravame e, polo tanto, non terán que incluírse entre os rendementos ínte­gros do traballo, as cantidades que, nas condicións e importes que máis adiante sinálanse, perciba o empregado ou traballador coa finalidade de compensar os gastos de locomoción ocasionados polo desprazamento fóra da fábrica, taller, oficina, ou centro de traballo, para realizar o seu traballo en lugar distinto, con independencia de que este último estea situado no mesmo ou en distinto municipio que o centro de traballo habitual.

Pola contra, están plenamente suxeitas ao imposto , e terán que ser incluídas na declara­ción como rendementos íntegros do traballo, as cantidades percibidas polo desprazamento do empregado ou traballador desde o seu domicilio ao lugar de traballo, aínda cando ambos os dous estean situados en distintos municipios.

Malia o anterior, están exentas as cantidades satisfeitas ás entidades encargadas de prestar o servizo público de transporte de viaxeiros para o desprazamento dos empregados entre o seu lugar de residencia e o centro de traballo co límite de 1.500 euros anuais para cada traballador, incluídas as fórmulas indirectas de pagamento que cumpran as condicións establecidas no artigo 46 bis do Regulamento do IRPF. Véxase esta exención no apartado "Rendementos de traballo en especie exenta" deste capítulo.

Exceptúanse de gravame e, polo tanto, non terán que computarse entre os ingresos pro­cedentes do traballo persoal, as cantidades destinadas pola empresa para este fin nas seguintes condicións e importes:

  • Se o empregado ou traballador utiliza medios de transporte público, o importe do gasto que se xustifique mediante factura ou documento equivalente.

  • Noutro caso, sempre que se xustifique a realidade do desprazamento, a cantidade que re­sulte de computar 0,19 euros por quilómetro percorrido, máis os gastos de peaxe e aparcadoiro que se xustifiquen.

Importante: o exceso percibido, se é o caso, sobre as cantidades indicadas está plena­mente suxeito a gravame en concepto de rendementos do traballo.