Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

B) Prestacións en forma de capital derivada de réximes públicos de previsión social

Normativa: Art. 18.3 Lei IRPF e 12.3 Regulamento  IRPF

Os contribuíntes poderán aplicar unha redución do 30 por 100 sobre as seguintes prestacións, sempre que se perciban en forma de capital, consistan nunha percepción de pagamento único e transcorresen máis de dous anos desde a primeira achega. O prazo de dous anos non resulta esixible no caso de prestacións por invalidez:

  1. As pensións e haberes pasivos percibidos dos réximes públicos da Seguridade Social e Clases Pasivas e demais prestacións públicas non exentas por situacións de incapacidade, xubilación, accidente, enfermidade,  viuvez  ou similares.

    Precisión: non obstante, cando se perciban pensións ou prestacións asimiladas de períodos anteriores, ou complementos ou recargas das mesmas de tales períodos, porque unha sentenza xudicial así recoñecéseo, ás cantidades percibidas de períodos anteriores, cando os períodos concernidos superen os dous anos, non lles resulta de aplicación a redución do artigo 18.3 da Lei 35/2006, pero si a do artigo 18.2 da Lei do IRPF. Véxase a Resolución do Tribunal Económico-administrativo (TEAC) do 1 de xuño de 2020, Reclamación número 00/03228/2019,  recaída en recurso de alzada para a unificación de criterio.

  2. As prestacións percibidas polos beneficiarios de mutualidades xerais obrigatorias de funcionarios, colexios de orfos e outras entidades  similares.

No caso de prestacións mixtas, que combinen rendas de calquera tipo cun único cobramento en forma de capital, a redución referida soa resultará aplicable ao cobramento efectuado en forma de capital.