Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Redución por rendementos de traballo con período de xeración superior a dous anos ou obtidos de forma notoriamente irregular

Rendementos con período de xeración superior a dous anos, distintos dos derivados de sistemas de previsión social: Redución do 30 % Rendementos cualificados regulamentariamente como obtidos de forma notoriamente irregular no tempo: Redución do 30 %
En xeral
 • Que os rendementos teñan un período de xeración superior a 2 anos.

 • Que os rendementos se imputen nun único período impositivo.

 • Que no prazo dos 5 períodos impositivos anteriores a aquel en que resulten esixibles o contribuínte non obtivese outros rendementos con período de xeración superior a dous anos aos que aplicase a redución.

 • As cantidades satisfeitas pola empresa aos empregados con motivo do traslado a outro centro de traballo, que excedan dos importes previstos no artigo 9 do Regulamento do IRPF.

 • As indemnizacións derivadas dos réximes públicos de Seguridade Social ou Clases Pasivas, así como as prestacións satisfeitas por colexios de orfos e institucións similares, nos supostos de lesións non invalidantes.

 • As prestacións satisfeitas por lesións non invalidantes ou incapacidade permanente, en calquera dos seus graos, por empresas e por entes públicos.

 • As prestacións por falecemento, e os gastos por enterro ou enterro que excedan do límite declarado exento, de traballadores ou funcionarios, tanto as de carácter público como as satisfeitas por colexios de orfos e institucións similares, empresas e por entes públicos.

 • As cantidades satisfeitas en compensación ou reparación de complementos salariais, pensións ou anualidades de duración indefinida ou pola modificación das condicións de traballo.

 • As cantidades satisfeitas pola empresa aos traballadores pola resolución, de mutuo acordo, da relación laboral.

 • Os premios literarios, artísticos ou científicos que non gocen de exención neste imposto.

Para rendementos derivados da extinción dunha relación laboral, común ou especial:
 • Considerarase como período de xeración o número de anos de servizo do traballador.

 • Estes rendementos poden cobrarse tamén de forma fraccionada.

  Neste caso só será aplicable a redución do 30 %cando o cociente resultante de dividir o número de anos de xeración, computados de data a data, entre o número de períodos impositivos de fraccionamento, sexa superior a dous.

 • O contribuínte pode aplicar a redución, aínda que no prazo dos 5 períodos impositivos anteriores obtivese outros rendementos con período de xeración superior a 2 anos, aos que aplicase a redución prevista neste apartado.

Réxime transitorio
 • Para rendementos percibidos de forma fraccionada antes do 1 de xaneiro de 2015 que non procedan de indemnizacións por extinción da relación laboral, común ou especial, ou da relación mercantil.

 • Para rendementos percibidos de forma fraccionada derivados da extinción anterior a 1 de agosto de 2014 da relación mercantil con administradores e membros dos Consellos de Administración, e demais membros doutros órganos representativos.

 • Para rendementos que deriven do exercicio de opcións de compra sobre accións ou participacións polos traballadores concedidos antes a 1 de xaneiro de 2015.

Límites cuantitativos

A) Límite anual conxunto:

300.000 euros anuais. 

Este límite opera sobre a suma dos rendementos íntegros que teñan un período de xeración superior a dous anos, así como daqueles que se cualifiquen regulamentariamente como obtidos de forma notoriamente irregular no tempo.

B) Límites específicos adicionais para determinados rendementos con período de xeración superior a dous anos, distintos dos derivados de sistemas de previsión social, sen prexuízo do límite xeral que se sinala na letra A):

 • Para rendementos derivados da extinción dunha relación laboral, común ou especial ou da relación mercantil con administradores e membros dos Consellos de Administración e demais membros doutros órganos representativos:

  O límite sobre o que aplicar a redución en función da contía dos rendementos de traballo irregular obtidos será:

  • Ata 700.000 euros aplícase o límite anual conxunto de 300.000 euros.
  • Entre 700.000,01 e 1.000.000 euros: 300.000 - (Rendementos de Traballo - 700.000).
  • Máis de 1.000.000 euros: 0 euros.
 • Para rendementos que deriven do exercicio de opcións de compra sobre accións ou participacións polos traballadores concedidos antes do 1 de xaneiro de 2015:

  A contía do rendemento non poderá superar 300.000  euros, ou, se é inferior, o importe que resulte de multiplicar o salario medio anual do conxunto dos declarantes no IRPF (22.100 euros), polo número de anos de xeración do rendemento, podendo duplicarse o devandito límite nos casos reflectidos no apartado correspondente dos límites.