Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Réxime transitorio: reducións aplicables sobre prestacións percibidas en forma de capital derivada de sistemas privados de previsión social

Prestacións Reducións Límites temporais
De contratos de seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensións das empresas

Prestacións percibidas en forma de capital derivada de continxencias acontecidas con posterioridade a 1 de xaneiro de  2014  de seguros contratados antes do 20 de xaneiro de 2006.

Este réxime fiscal de reducións aplícase ás prestacións percibidas en forma de capital nun mesmo período impositivo e só será aplicable á parte da prestación correspondente ás primas satisfeitas ata 31 de decembro de 2006, así como as primas ordinarias previstas na póliza orixinal satisfeita con posterioridade a esta data.

Achegas empresariais non imputadas aos traballadores

A redución aplícase sobre a prestación percibida.

Redución 40 por 100 nos seguintes supostos:

Prestacións por invalidez.

Prestacións correspondentes a primas satisfeitas con máis de dous anos de antelación á data en que se perciban.

 • Prestacións derivadas de continxencias acontecidas a partir do 1 de xaneiro de 2015.

  O réxime transitorio será de aplicación, se é o caso, ás prestacións percibidas no exercicio en que aconteza a continxencia correspondente, ou nos dous exercicios seguintes.

 • Prestacións derivadas de continxencias acontecidas no exercicio 2014.

  O réxime transitorio só poderá ser de aplicación, se é o caso, ás prestacións percibidas ata a finalización do oitavo exercicio seguinte ao   exercicio 2014.

Se a prestación en forma de capital percíbese unha vez finalizados estes prazos, o contribuínte non poderá aplicar redución algunha por este concepto

Achegas empresariais imputadas aos traballadores

A redución aplícase sobre:

(+) Prestación percibida

(–) Contribucións empresariais imputadas ao traballador

(–) Achegas, se é o caso, efectuadas polo propio traballador

Redución 75 por 100 nos seguintes supostos:

 • Rendementos correspondentes a primas con máis de cinco anos de antelación.
 • Prestacións invalidez permanente absoluta ou gran invalidez.

Redución 40 por 100 nos seguintes supostos:

 • Rendementos correspondentes a primas con máis de dous anos de antelación.
 • Restantes prestacións por invalidez.
De plans de pensións, mutualidades de previsión social e plans de previsión asegurada

Prestacións percibidas en forma de capital derivada de continxencias acontecidas con posterioridade a 1 de xaneiro de 2014.

A redución soa poderá outorgarse ás cantidades percibidas en forma de capital nun mesmo período impositivo pola parte correspondente a achegas realizadas ata 31 de decembro de 2006.

A redución refírese ás prestacións que se reciban respecto da mesma continxencia.

No suposto de percibir en forma de capital prestacións derivadas dun plan de pensións e dunha mutualidade de previsión social pola mesma continxencia, a aplicación da redución referirase á prestación do plan de pensións e á da mutualidade de previsión social de forma independente.

Redución 40 por 100 cando se dean as seguintes circunstancias:

 • Cando transcorresen máis de dous anos desde a primeira achega.
 • Cando correspondan a prestacións por invalidez, sexa cal for o período de tempo transcorrido desde a primeira achega.
 • Prestacións derivadas de continxencias acontecidas a partir do 1 de xaneiro de 2015.

  O réxime transitorio será de aplicación, se é o caso, ás prestacións percibidas no exercicio en que aconteza a continxencia correspondente, ou nos dous exercicios seguintes.

 • Prestacións derivadas de continxencias acontecidas no  exercicio  2014.##1##

  O réxime transitorio só poderá ser de aplicación, se é o caso, ás prestacións percibidas ata a finalización do oitavo exercicio seguinte a l exercicio 2014.

Se a prestación en forma de capital percíbese unha vez finalizados estes prazos, o contribuínte non poderá aplicar redución algunha por este concepto

Redución 50 por 100 para:

Prestacións percibidas en forma de capital por persoas con discapacidade dos sistemas de previsión social constituídos ao seu favor, sempre que transcorresen máis de dous anos desde a primeira achega.