Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

2. Entrega ou utilización de vehículos automóbiles

• No suposto de entrega do vehículo

Neste caso a retribución valorarase no custo de adquisición do vehículo para o empregador, incluídos os gastos e tributos que graven a operación, como son: O IVE, o Imposto sobre matriculación, dereitos arancelarios, etc. En consecuencia, deberá incluírse a totalidade do IVE satisfeito, con independencia de que resulte ou non deducible para o pagador.

• No suposto de utilización do vehículo

No suposto de utilización, hai que distinguir:

 1. Vehículo que sexa propiedade do pagador : o valor será o 20 por 100 anual do custo de adquisición do vehículo para o empregador, incluídos os gastos e tributos que graven a operación.

 2. Vehículo que non sexa propiedade do pagador : o valor será o 20 por 100 anual sobre o valor de mercado, incluídos os gastos e tributos inherentes á adquisición, que correspon­dería ao vehículo se fose novo.

 3. Vehículo pertencente a empresas que teñan como actividade habitual a cesión de uso de vehículos automóbiles: a valoración non poderá ser inferior ao   prezo ofertado ao público  do servizo de que se trate.

Reducións aplicables na valoración de vehículos automóbiles eficientes enerxeticamente

Normativa: Art. 48 bis Regulamento IRPF

Nos supostos a, b e c anteriores de cesión de uso de vehículo a valoración resultante poderase reducir ata nun 30 por 100 cando se trate de vehículos considerados eficientes enerxeticamente, nos termos e condicións que se indican a continuación:

Cando se trate de vehículos considerados eficientes enerxeticamente por cumprir os límites de emisións Euro 6 previstos no anexo I do Regulamento (CE ) nº 715/2007 do Parlamento Europeo e do Consello, do 20 de xuño de 2007, sobre a homologación de tipo dos vehículos de motor polo que se refire ás emisións procedentes de turismos e vehículos comerciais lixeiros (Euro 5 e Euro 6) e sobre o acceso á información relativa á reparación e o man­tenimiento dos vehículos, a valoración das rendas en especie pola utilización poderase reducir nas seguintes porcentaxes :

 • Redución do 15 por 100 do importe que resulte, cando o vehículo cumpra as siguien­tes condicións:

  1. As súas emisións oficiais de CO2 non sexan superiores a 120 g/km e
  2. O valor de mercado que correspondería ao vehículo se fóra novo, antes de impostos, non sexa superior a 25.000 euros.
 • Redución do 20 por 100 do importe que resulte, cando o vehículo cumpra as siguien­tes condicións:

  1. As súas emisións oficiais de CO2 non sexan superiores a 120 g/km.
  2. Trátese de vehículos híbridos ou propulsados por motores de combustión interna que poidan utilizar combustibles fósiles alternativos (autogás – GLP – e Gas Natural) e
  3. O valor de mercado que correspondería ao vehículo se fóra novo, antes de impostos, non sexa superior a 35.000 euros.
 • Redución do 30 por 100 do importe que resulte, cando se trate de calquera das seguintes categorías de vehículos:

  1. Vehículo eléctrico de batería (BEV).
  2. Vehículo eléctrico de autonomía estendida (E-REV).
  3. Vehículo híbrido enchufable (PHEV) cunha autonomía mínima de 15 kiló­metros sempre que, neste caso, o valor de mercado que correspondería ao vehículo se fóra novo, antes de impostos, non sexa superior a 40.000 euros.

• No caso de utilización mixta do vehículo (fins da empresa e fins particulares do empregado)

Cando se trate de utilización mixta do vehículo, para fins da empresa e para fins parti­culares do empregado, só procederá imputar ao contribuínte unha retribución en especie na medida en que este teña a facultade de dispor do vehículo para fins particulares, con independencia de que exista ou non unha utilización efectiva para os devanditos fins. En definitiva, nestes supostos, o parámetro determinante da valoración da retribución en especie debe ser a dispoñibilidade do vehículo para fins particulares.

Covid-19: a cesión do uso do vehículo pola empresa ao traballador durante o estado de alarma pola crise sanitaria do coronavirus constitúe para este un rendemento de traballo en especie, pois, en primeiro lugar, o estado de alarma non implica a inmobilización do vehículo senón a limitación dos desprazamentos aos permitidos no devandito estado e, en segundo lugar, a imputación ao contribuínte da retribución en especie derivada da obtención do dereito de uso do vehículo éo na medida en que este teña a facultade de dispor do vehículo para usos particulares, con independencia de que exista ou non unha utilización efectiva para os devanditos fins. 

• No suposto de utilización e posterior entrega

Neste caso a valoración desta última (a entrega) efectuarase tendo en conta a va­loración resultante do uso anterior. Con esta finalidade, a valoración do uso deberá estimarse no 20 por 100 anual, con independencia de que a dispoñibilidade do automóbil para fins particulares fose total ou parcial.

SupostosRegras de valoración
Vehículos automóbiles
Entrega en propiedade ao empregado Custo de adquisición + gastos e tributos inherentes
Utilización polo empregado Vehículo propiedade da empresa 20% anual x (custo de adquisición+ gastos e tributos inherentes)
Vehículo NON  propiedade da empresa 20% anual x valor de mercado (vehículo novo)
Utilización e posterior entrega ao empregado Durante o período de utilización

Regra para caso de utilización:

 • Vehículo propiedade da empresa: 20% anual x (custo de adquisición+ gastos e tributos inherentes)
 • Vehículo NON propiedade da empresa: 20% anual x valor de mercado (vehículo novo)
Entrega posterior Valor de mercado (momento de entrega) – valoración utilización (*)

(*)  A valoración de utilización debe estimarse nun 20 por 100 anual con independencia da dispoñibilidade para usos particulares. (volver)

Aclaracións :

 • En calquera caso, terá que sumarse á valoración fiscal que corresponda o ingreso a conta non repercutido con obxecto de determinar o rendemento íntegro do traballo.
 • Con carácter xeral, só procederá imputar ao contribuínte unha retribución en especie na medida en que teña a facultade de dispor do vehículo para fins particulares, exista ou non unha utilización efectiva para tales fins.

Exemplo 1: utilización mixta do vehículo

Don A.P.L. ten cedido pola súa empresa un automóbil que utiliza para fins laborais e para usos particulares. Tendo en conta a natureza e características das funcións desenvolvidas polo traballador na súa empresa, a porcentaxe de utilización do vehículo para fins laborais da empresa estímase nun 30 por 100. O custo de adquisición para a empresa do devandito vehículo ascendeu a un importe de 30.000 euros. O automóbil é un vehículo híbrido (non eléctrico) que cumpre os límites de emisións Euro 5 e Euro 6 previstos no Regulamento (CE ) nº 715/2007.

Determinar o importe da retribución en especie correspondente á utilización do automóbil no exercicio 2022 se os ingresos a conta efectuados pola empresa no devandito exercicio por esta retribución en especie, que non foron repercutidos ao traballador, ascenderon a 1.300 euros.

Solución:

Utilización do automóbil para fins laborais (30 por 100): Non constitúe retribución en especie.

Dispoñibilidade do automóbil para fins particulares: Constitúe retribución en especie, con independencia de que exista ou non utilización efectiva do mesmo para fins particulares (100 por 100) – (30 por 100) = 70 por 100.

Valor da retribución en especie:

 • Valoración total anual antes de redución: (20% s/30.000) = 6.000,00
 • Redución por vehículos automóbiles eficientes enerxeticamente (20% s/6.000) = 1.200,00
 • Valoración total anual (6.000 – 1.200) = 4.800,00

Dispoñibilidade para fins particulares: (4.800 x 70 %) = 3.360,00

Ingreso a conta non repercutido = 1.300,00

Total retribución en especie (3.360 + 1.300 ) = 4.660,00

Exemplo 2: utilización e posterior entrega

Don A.A.P. ten á súa disposición para uso particular desde o 1 de xaneiro de 2019  un vehículo propiedade da empresa, que o adquiriu na devandita data por un importe de 23.000 euros. O 1 de xaneiro de 2022, a empresa entrega gratuitamente o vehículo ao traballador.

Determinar o importe da retribución en especie derivada da entrega do vehículo automóbil no exercicio  2022, supondo que o ingreso a conta efectuado pola empresa en relación coa devandita retribución en especie, que non foi repercutido ao traballador, ascende a 4.300 euros.

Solución:

 • Valoración da entrega do vehículo: (23.000 – 13.800) (1) = 9.200
 • Ingreso a conta non repercutido = 4.300

Total retribución en especie: (9.200 + 4.300) = 13.500

Nota ao exemplo: A valoración da entrega o 01-01-2022  debe realizarse descontando a valoración da utilización correspondente aos exercicios  2019, 2020  e  2021. A devandita valoración estímase nun 20 por 100 anual do valor de adquisición do automóbil (23.000 x 60 %) = 13.800 euros.