Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Introdución: rendementos do capital

Normativa: Art. 21 Lei IRPF

Concepto

Teñen a consideración de rendementos íntegros do capital "a totalidade das utilidades ou contraprestacións, calquera que sexa a súa denominación ou natureza, monetarias ou en especie, que proveñan, directa ou indirectamente, de elementos patrimoniais, bens ou dereitos, cuxa titularidade corresponda ao contribuínte e non se achen afectos a actividades económicas realizadas por este".

Non obstante, as rendas derivadas da transmisión da titularidade dos elementos patrimoniais, aínda cando exista un pacto de reserva de dominio, tributarán como ganancias ou perdas patrimoniais, non sendo que pola propia Lei do IRPF cualifíquense como rendementos do capital.

De acordo coa definición legal transcrita, os rendementos do capital caracterízanse polas seguintes notas :

 1. Comprenden a totalidade das contraprestacións ou utilidades, calquera que sexa a súa denominación ou natureza, monetarias ou en especie.

 2. Teñen que derivar, directa ou indirectamente, de  elementos patrimoniais xa sexa un ben, un dereito de natureza real ou persoal ou unha facultade.

 3. Os elementos patrimoniais, bens ou dereitos, de que derivan os rendementos de capital teñen que ser propiedade do contribuínte.

 4. Non poden proceder da  transmisión  da titularidade dos elementos patrimoniais,  non sendo que pola propia Lei do IRPF cualifíquense como rendementos do capital como acontece no caso da transmisión, reembolso, amortización, troco ou conversión de calquera clase de activos financeiros (véxase o artigo 25.2 Lei IRPF ).

  Véxase ao respecto o apartado sobre "Rendementos procedentes da cesión a terceiros de capitais propias" no capítulo 5 deste manual.

 5. Os elementos patrimoniais de que derivan non poden estar afectos a actividades económicas realizadas polo contribuínte.

  O concepto de  elementos patrimoniais afectos a unha actividade económica  examínase no Capítulo 6 deste manual.

Clasificación:

En función da natureza do elemento patrimonial de que procedan, a Lei do IRPF clasifica os rendementos do capital en:

 1. Rendementos do capital inmobiliario, que inclúe os provenientes de bens inmobles, tanto rústicos coma urbanos que non se achen afectos a actividades económicas realizadas polo contribuínte.

 2. Rendementos do capital mobiliario, que inclúe os que proveñan dos restantes bens e dereitos de que sexa titular o contribuínte e non se encontren afectos a actividades económicas realizadas por este.

O presente capítulo dedícase aos rendementos do capital inmobiliario, comentandose no seguinte os rendementos do capital mobiliario.