Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

b) Contraprestacións derivadas da transmisión, reembolso, amortización, troco ou conversión de calquera clase de activos financeiros, con independencia da natureza do rendemento que produzan, implícito, explícito ou mixto

Teñen a consideración de "activos financeiros" os valores negociables representativos da captación e utilización de capitais alleas, con independencia da forma en que se documenten. Tamén teñen esta consideración, os instrumentos de xiro, incluso os orixinados por operacións comerciais, a partir do momento en que se endosen ou transmitan, non sendo que o endoso ou cesión fáganse como pagamento dun crédito de provedores ou subministradores.

A título de exemplo constitúen activos financeiros, entre outros, os seguintes valores:

  • Valores da Débeda Pública (Letras do Tesouro, Obrigas e Bonos do Estado).

  • Letras financeiras.

  • Obrigas de pagamento financeiras ou de empresa emitida ao desconto.

  • Obrigas ou bonos con devindicación periódica de cupóns ou con primas de emisión, amortización ou reembolso.

  • En xeral, calquera activo emitido ao desconto.

O artigo 91 do Regulamento do IRPF distingue entre activos financeiros con rendemento implícito, con rendemento explícito e con rendemento mixto, para os efectos da sometemento destes rendementos ao sistema de retencións ou ingresos a conta sen que a devandita distinción comporte relevancia algunha na cualificación fiscal dos rendementos obtidos.

  • Teñen a consideración de activos financeiros con rendemento implícito aqueles en que o rendemento se xera mediante diferenza entre o importe satisfeito na emisión, primeira colocación ou endoso e o comprometido a reembolsar ao vencemento da operación. Inclúense como rendementos implícitos as primas de emisión, amortización ou reembolso.

  • Considéranse activos financeiros con rendemento explícito aqueles que xeran intereses e calquera outra forma de retribución pactada como contraprestación á cesión a terceiros de capitais propias e non estea comprendida no concepto de rendemento implícito nos termos comentados no parágrafo anterior.

  • Os activos financeiros con rendemento  mixto son os que xeran rendementos implícitos e explícitos. Estes valores seguirán o réxime dos activos financeiros con rendemento explícito cando o efectivo anual que produzan desta natureza sexa igual ou superior ao tipo de referencia vixente no momento da emisión, aínda que nas condicións de emisión, amortización ou reembolso fixásese, de forma implícita, outro rendemento adicional. Seguirán o réxime dos activos financeiros con rendementos implícitos cando o efectivo anual sexa inferior ao de referencia.

Importante : todos os rendementos derivados de operacións realizadas sobre activos financeiros xeran, sen excepción, rendementos do capital mobiliario. Non obstante, nas transmisións lucrativas de activos financeiros por causa de morte do contribuínte (a denominada "plusvalía do morto "), estimarase que non existe rendemento do capital mobiliario. Tampouco se computa o rendemento do capital mobiliario negativo derivado da transmisión lucrativa daqueles por actos "inter vivo" (Art. 25.6 Lei IRPF ).