Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Supostos

Teñen esta consideración as contraprestacións de todo tipo, calquera que sexa a súa denominación ou natureza, tanto se son monetarias como en especie, obtidas como retribución pola cesión a terceiros de capitais propias, así como as derivadas da transmisión, reembolso, amortización, troco ou conversión de calquera clase de activos representativos da captación e utilización de capitais alleas.

Dentro desta categoría de rendementos, poden distinguirse os catro grupos seguintes:

  1. a) Rendementos obtidos pola cesión a terceiros de capitais propias
  2. b) Contraprestacións derivadas da transmisión, reembolso, amortización, troco ou conversión de calquera clase de activos financeiros, con independencia da natureza do rendemento que produzan, implícito, explícito ou mixto
  3. c) Rendementos derivados de determinados préstamos de valores
  4. d) Rendementos derivados de participacións preferentes e débeda subordinada