Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

d) Rendementos derivados de participacións preferentes e débeda subordinada

Concepto

Teñen a consideración de rendementos obtidos pola cesión a terceiros de capitais propias as rendas derivadas de valores de débeda subordinada ou de participacións preferentes emitidas nas condicións establecidas na disposición adicional segunda da Lei 13/1985, do 25 de maio, de coeficientes de investimento, recursos propios e obrigas de información dos intermediarios financeiros (BOE do 28 de maio) e, desde o 28 de xuño de 2014, na disposición adicional primeira da Lei 10/2014, do 26 de xuño, de ordenación, supervisión e solvencia de entidades de crédito (BOE do 27 de xuño).

Teñase en conta que, con efectos desde 28 de xuño de 2014, a Lei 10/2014, do 26 de xuño, de ordenación, supervisión e solvencia de entidades de crédito (BOE do 27 de xuño), derrogou a Lei 13/1985, do 25 de maio, de coeficientes de investimento, recursos propios e obrigas de información dos intermediarios financeiros, regulando na súa disposición adicional primeira tanto o réxime fiscal aplicable ás participacións preferentes e a determinados instrumentos de débeda (concretamente, débeda subordinada) como os requisitos que deben cumprir. Non obstante, a entrada en vigor desta Lei 10/2014 non modifica o réxime fiscal aplicable ás participacións preferentes e outras instrumentos de débeda que se emitisen con anterioridade á devandita data, de acordo co que se establece na disposición transitoria segunda da citada Lei.

Regra opcional especial de cuantificación de rendas derivadas de débeda subordinada  ou de participacións preferentes para compensacións percibidas por acordos celebrados coas entidades emisoras

Normativa: Disposición adicional cuadraxésimo cuarta Lei IRPF

Para aqueles contribuíntes que perciban en 2022 compensacións como consecuencia de acordos celebrados coas entidades emisoras de débeda subordinada e de participacións preferentes,  a  Lei do IRPF establece unha regra especial de cuantificación que permite computar, de forma voluntaria,  no exercicio en que se perciban as compensacións un único rendemento do capital mobiliario por diferenza entre a compensación percibida e o investimento realizado, deixando sen efectos fiscais as operacións intermedias de recompra e subscrición ou troco de valores.

Ao ter carácter voluntario, o contribuínte pode, en calquera caso, decidir non aplicar a regra especial e aplicar as regras xerais do IRPF, dando a cada unha das operacións realizadas o tratamento que proceda.

Se opta por esta regra especial  o tratamento fiscal que debe seguir é o seguinte :

  • No exercicio en que se perciban as compensacións derivadas do acordo computarase como rendemento do capital mobiliario a diferenza entre a compensación percibida e o investimento inicialmente realizada. Esta compensación incrementarase nas cantidades que se obtivesen previamente pola transmisión dos valores recibidos. No caso de que os valores recibidos no troco non se transmitisen previamente ou non se entregasen con motivo do acordo, a citada compensación incrementarase na valoración dos devanditos valores que se tivese en conta para a cuantificación da compensación.

  • Non terán efectos tributarios a recompra  e subscrición ou troco por outros valores, nin a transmisión destes últimos realizados antes ou con motivo do acordo , debendo practicarse, se é o caso, autoliquidación complementaria sen sanción, nin xuros de mora, nin recarga algún no prazo comprendido entre a data do acordo e os tres meses seguintes á finalización do prazo de presentación da autoliquidación en que se imputen as compensacións a que se refire o punto anterior, isto é, no prazo comprendido entre a data do acordo e o 30 de setembro de 2023.

    Se  se opta por aplicar esta regra especial de cuantificación, inmediatamente despois da presentación, se é o caso, destas autoliquidacións complementarias, o contribuínte está obrigado a comunicar os exercicios das autoliquidacións afectadas pola nova cuantificación para o cal debe cubrir un formulario específico que pode presentar de forma electrónica, a través de Internet (Sede electrónica da AEAT ), ou nas oficinas de rexistro da Axencia Tributaria.

    Importante: a diferenza dos contribuíntes que recibisen compensacións como consecuencia de acordos celebrados coas entidades emisoras de débeda subordinada e de participacións preferentes, os titulares de débeda subordinada ou participacións preferentes cuxos contratos fosen declarados nulos mediante sentenza xudicial, e que consignasen rendementos das mesmas na súa autoliquidación correspondente ao IRPF, poderán solicitar a rectificación das devanditas autoliquidacións e solicitar e, se é o caso, obter a devolución de ingresos indebidos, aínda que prescribise o dereito a solicitar a devolución.

    Cando prescribise o dereito a solicitar a devolución, a rectificación da autoliquidación a que se refire o parágrafo anterior só afectará aos rendementos da débeda subordinada e das participacións preferentes, e ás retencións que se puidesen practicar por tales rendementos.