Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

c) Rendementos derivados de determinados préstamos de valores

Normativa: Disposición adicional décimo oitava Lei 62/2003, do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social (BOE do 31 de decembro)

O préstamo de valores é aquela operación que cumpre os restantes requisitos establecidos na disposición adicional décimo oitava da Lei 62/2003 e, pola que unha parte (o prestamista), a cambio dunha remuneración monetaria, transfire temporalmente a outra parte (o prestameiro) títulos-valores. O prestameiro obtén os importes monetarios correspondentes aos dereitos económicos que por calquera outro concepto derívense dos valores prestados durante a vixencia do préstamo coa obriga de devolver ao vencemento do mesmo outros tantos valores homoxéneos aos prestados. Os dividendos e participacións en beneficios procedentes dos  valores  tomados en préstamo constitúen para el  rendementos obtidos participación fondos propios calquera entidade, tal e como se explica no apartado anterior.

No referente ao prestamista a remuneración do préstamo,  así como o importe das compensacións polos dereitos económicos que se deriven dos valores prestados  durante a vixencia do préstamo, terán para este a consideración  de rendementos obtidos pola cesión a terceiros de capitais propias.

Atención: teñase en conta que a disposición adicional décimo oitava da Lei 62/2003 foi derrogada no tocante á o Imposto sobre Sociedades, con efectos desde o 1 de xaneiro de 2015, pola Lei 27/2014, do 27 de novembro (BOE do 28 de novembro), pero mánténse vixente para IRPF.

Non obstante, os importes das compensacións pola distribución da prima de emisión, por reducións de capital con devolución de achegas ou por dereitos de subscrición preferente ou de asignación gratuíta xerados durante a duración do préstamo, terán para o prestamista o tratamento aplicable aos mesmos que se comenta no Capítulo 11.