Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Supostos especiais

A. Redución de capital e distribución da prima de emisión efectuada con posterioridade ao 23 de setembro de 2010 por sociedades de investimento de capital variable (SICAV)

Normativa: Art. 94.1.c) e d) e 94.2.b) Lei IRPF

a. Nos supostos de redución de capital de sociedades de investimento de capital variable que teñan por finalidade a devolución de achegas, o importe desta ou o valor normal de mercado dos bens ou dereitos percibidos cualificarase como rendemento de capital mobiliaria, de acordo co previsto no artigo 25.1 a) da Lei do IRPF, co límite maior das seguintes contías :

  1. O aumento  do valor liquidativo  das accións desde a súa adquisición  ou subscrición ata o momento da redución do capital social.

  2. Cando a redución  de capital proceda de beneficios non distribuídos,  o importe  dos devanditos beneficios. Con esta finalidade, considerarase que as reducións de capital, calquera que sexa a súa finalidade, afectan en primeiro lugar á parte do capital social que proveña de beneficios non distribuídos, ata a súa anulación.

O exceso sobre o citado límite minorará o valor de adquisición das accións afectadas ata a súa anulación, nos termos establecidos no artigo 33.3 a) da Lei do IRPF.

Pola súa parte, o exceso que puidese resultar integrarase como rendemento do capital mobiliario procedente da participación nos fondos propios de calquera tipo de entidade, na forma prevista para a distribución da prima de emisión correspondente a valores admitidos a negociación nalgún dos mercados de valores da Unión Europea.

b. Nos supostos de distribución  da prima de emisión de accións de sociedades de investimento de capital  variable, a totalidade do importe obtido terá a consideración de rendemento de capital mobiliaria, sen que resulte de aplicación a minoración anteriormente comentada do valor de adquisición das accións admitidas a negociación nalgún dos mercados de valores da Unión Europea, previsto no artigo 25.1 e) da Lei do IRPF.

O disposto para a SICAV aplicarase igualmente a organismos de investimento colectivo equivalentes ás sociedades de investimento de capital variable que estean rexistrados noutro Estado, con independencia de calquera limitación que tivesen respecto de grupos restrinxidos de investidores, na adquisición, cesión ou rescate das súas accións; en todo caso resultará de aplicación ás sociedades amparadas pola Directiva 2009/65/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de xullo, pola que se coordinan as disposicións legais, regulamentarias e administrativas sobre determinados organismos de investimento colectivo en valores mobiliarios [Art. 94.2.b) Lei IRPF].

Teñase en conta que a Lei 11/2021, do 9 de xullo, de medidas de prevención e loita contra a fraude fiscal, en relación co Imposto sobre Sociedades estableceu requisitos adicionais para que as sociedades de investimento de capital variable (SICAV) poidan aplicar o tipo de gravame do 1 por 100.

Esta modificación vai acompañada dun réxime transitorio para as SICAV que acorden a súa disolución e liquidación, que ten por finalidade permitir que os seus socios e socias poidan trasladar o seu investimento a outras institucións de investimento colectivo que cumpran os requisitos para manter o tipo de gravame do 1 por cento no Imposto sobre Sociedades.

B. Dividendos e participacións en beneficios procedentes de determinados valores tomados en préstamo

Os dividendos, participacións en beneficios e demais rendementos derivados dos valores tomados en préstamo a que se refire a disposición adicional décimo oitava da Lei 62/2003, do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social (BOE do 31 de decembro) integraranse na renda do prestameiro de acordo co que se establece na citada disposición.

No referente ao réxime tributario para o  prestamista  das remuneracións e, se é o caso, das compensacións polos dereitos económicos que se deriven dos valores prestados durante a vixencia do préstamo coméntase neste mesmo Capítulo.

Precisión: teñase en conta que a LIS, derrogou canto a só ao devandito imposto, con efectos 1 de xaneiro de 2015, o apartado 2 da disposición adicional décimo oitava da Lei 62/2003, do 30 de decembro, que establece o réxime tributario aplicable ás operacións de préstamo de valores. Polo tanto, o tratamento fiscal previsto na citada disposición adicional décimo oitava da Lei 62/2003 cando o prestamista ou prestameiro sexa un contribuínte polo IRPF mánténse vixente.

Con respecto á   LIS véxase a  Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.

En particular, o prestameiro deberá integrar na súa base impoñible a totalidade do importe percibido que derive dos valores tomados en préstamo. En especial, debe integrarse a totalidade do percibido con ocasión dunha distribución da prima de emisión ou dunha redución de capital con devolución de achegas que afecte aos valores prestados, así como o valor de mercado correspondente aos dereitos de subscrición ou asignación gratuíta adxudicados nos supostos de ampliación de capital.

O réxime fiscal aplicable ás adquisicións ou transmisións de  valores homoxéneos aos tomados en préstamo  realizado polo prestameiro durante a vixencia do préstamo, coméntase no Capítulo 11.