Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

a) Rendementos obtidos pola cesión a terceiros de capitais propias

Como exemplos poden citarse, entre outros, os seguintes:

  • Intereses de contas en toda clase de institucións financeiras, incluídas as baseadas en operacións sobre activos financeiros.

  • Intereses, cupóns e outros rendementos xornais derivados de valores de renda fixa.

  • Intereses de activos financeiros con retención efectiva do 1,2 por 100 por aplicación da bonificación prevista na disposición transitoria sexta da LIS.

    As particularidades das  retencións deducibles  correspondentes aos devanditos rendementos coméntanse no Capítulo 18.

  • Intereses derivados de préstamos concedidos a terceiros.

  • Rendas derivadas das operacións de cesión temporal de activos financeiros con pacto de recompra (REPOS). Denomínanse así as operacións de venda que inclúen un compromiso de recompra, opcional ou non opcional, que se realiza nun momento intermedio entre a data de venda e a data de amortización. Os "REPOS" máis comúns realízanse sobre Obrigas e Bonos do Estado.

  • Rendas satisfeitas por unha entidade financeira como consecuencia da transmisión, cesión ou transferencia, total ou parcial, dun crédito titularidade daquela . A renda obtida polo cesionario ou adquirente cualifícase en todo caso como rendemento do capital mobiliario.