Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

En concreto: Distribución da prima de emisión e a redución de capital con devolución de achegas

Normativa: Arts. 25.1.e) e 33.3.a) Lei IRPF

Hai que distinguir entre:

1. Valores admitidos a negociación nalgún dos mercados de valores da Unión Europea

Neste caso os importes obtidos da  distribución  da prima de emisión e a redución de capital con devolución de achegas correspondentes a valores admitidos a negociación minorarán, ata a súa anulación, o valor de adquisición das accións ou participacións afectadas e os excesos que puidesen resultar tributarán como rendementos do capital mobiliario non suxeitos a retención ou a ingreso a conta.

Non obstante, cando a redución de capital proceda de beneficios non distribuídos, a totalidade do percibido por este concepto tributará como dividendo. Con esta finalidade, considerarase que as reducións de capital, calquera que sexa a súa finalidade, afectan en primeiro lugar á parte do capital social que non proveña de beneficios non distribuídos, ata a súa anulación.

2. Valores non admitidos a negociación nalgún dos mercados de valores da Unión Europea

Son os valores non admitidos a negociación nalgún dos mercados regulados de valores definidos na Directiva 2014/65 / UE (Unión Europea) do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, e representativos da participación en fondos propios de sociedades ou entidades.

No caso de distribución da prima de emisión e de redución de capital que teña por finalidade a devolución de achegas e non proceda de beneficios non distribuídos, correspondente a estes valores non admitidos a negociación deberá terse en conta  o signo positivo ou negativo da  diferenza  ##2##entre o valor dos fondos propios das accións ou participacións correspondentes ao último exercicio cerrado con anterioridade á data da distribución da prima ou á da redución de capital e o seu valor de adquisición.

  1.  Se a diferenza fóra positiva, o importe obtido ou o valor normal de mercado dos bens ou dereitos recibidos considerarase rendemento do capital mobiliario co límite da citada diferenza positiva.

    Sinalar que, aínda que os artigos 25.1.e) e 33.3.a) Lei IRPF fan referencia á  Directiva 2004/39/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de abril de 2004, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, a devandita directiva foi derrogada con efectos do 3 de xaneiro de 2017 pola Directiva 2014/65 / UE (Unión Europea) do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros. Esta, no seu artigo 94 dispón que as referencias á Directiva 2004/39/CE entenderanse feitas á Directiva 2014/65/UE.

  2. Se a diferenza fóra negativa ou cero, o percibido minorará o valor de adquisición das accións ou participacións ata anularo.

Para os efectos do cálculo da diferenza positiva, o valor dos fondos propios minorarase se é o caso, nos seguintes importes:

  • No importe dos beneficios repartidos con anterioridade á data da distribución da prima de emisión ou á da redución de capital, procedentes de reservas incluídas nos citados fondos propios.

  • No importe das reservas legalmente indispoñibles incluídas nos devanditos fondos propios que se xerasen con posterioridade á adquisición das accións ou participacións.

O exceso sobre este límite, isto é, a diferenza entre o valor dos fondos propios e o valor de adquisición das accións ou participacións  minorará o valor de adquisición destas  últimas   ata anularo e a parte do devandito exceso que supere o valor de adquisición tributará como rendemento do capital mobiliario non suxeito a retención ou a ingreso a conta.

Así mesmo, con obxecto de evitar supostos de dobre imposición, se o reparto da prima de emisión ou a redución de capital que teña por finalidade a devolución de achegas e non proceda de beneficios non distribuídos determinaron rendementos do capital mobiliario pola referida diferenza entre o valor de adquisición e o dos fondos propios, e con posterioridade o contribuínte obtivese dividendos ou participacións en beneficios da mesma entidade en relación con accións ou participacións que permanecesen no seu patrimonio desde a distribución da prima de emisión ou desde a redución de capital, o importe destes minorará o valor de adquisición das mesmas, co límite dos rendementos do capital mobiliario previamente computados polo reparto da prima de emisión ou pola redución de capital con devolución de achegas.

En resumo: se os fondos propios atribuíbles ao contribuínte persoa física (minorado nas reservas indispoñibles incluídas nos devanditos fondos propios que se xerasen con posterioridade á adquisición das accións ou participacións e no importe dos beneficios repartidos con anterioridade á data da distribución da prima de emisión ou á da redución de capital procedente de reservas incluídas nos citados fondos propios) superan o valor de adquisición das súas accións ou participacións, o percibido (o reparto da prima de emisión ou a redución de capital nos termos comentados con anterioridade), ata a devandita diferenza positiva tributa como rendemento do capital mobiliario. O resto do percibido reduce o valor de adquisición das accións ou participacións ata a súa anulación e a parte que supere o valor de adquisición tributa como rendemento do capital mobiliario non suxeito a retención ou a ingreso a conta.

A razón da devandita modificación encóntrase en que o devandito parágrafo aclaratorio só ten en conta como minoración dos fondos propios as reservas legais, non mencionando as reservas repartidas antes, que se encontran incluídas nos fondos propios. Pola súa parte non se precisa que as devanditas reservas legais incluídas nos devanditos fondos propios son as que se xerasen con posterioridade á adquisición das accións. Doutra banda, a palabra “exceso”, pode confundir, xa que no parágrafo anterior se utiliza no sentido da parte do total percibido que excede da diferenza positiva entre os fondos propios e o valor de adquisición, mentres que no presente parágrafo utilízase primeiro como diferenza positiva entre os fondos propios e o valor de adquisición e en segundo lugar parece que como a parte do total percibido que excede da diferenza positiva entre os fondos propios e o valor de adquisición. Por último, debe eliminarse a expresión “tributa outra vez ”, xa que cada compoñente en que se divide o percibido da sociedade, tributa ou compútase unha soa vez.

A continuación, recóllese un suposto práctico  sobre este tema:

  1. Exemplo: Distribución da prima de emisión e a redución de capital con devolución de achegas en valores non admitidos a negociación