Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplo: Distribución da prima de emisión e a redución de capital con devolución de achegas en valores non admitidos a negociación

Don R.G.M. adquiriu no ano 2009 a cantidade de 300 accións da sociedade “Max, S.A." que non cotiza en Bolsa por un importe total de 3.000 euros. O 15 de outubro de 2022 percibiu, como consecuencia da ampliación de capital que a citada sociedade realizou o ano anterior, unha prima de emisión de 2 euros por acción.

O capital social da entidade “Max, S.A" no último exercicio cerrado con anterioridade á data de distribución da prima estaba formado por 2.500 accións de valor nominal de 10 euros, e existían reservas constituídas por importe de 2.500 euros, de que 1.250 euros correspondían a reservas indispoñibles.

Solución:

Valor Fondos Propios

  • Capital social (2.500 accs. x 10): 25.000,00
  • Reservas totais: +2.500,00
  • Reservas indispoñibles: –1.250,00
  • Valor fondos propia sociedade “Max, S.A." (25.000 + 2.500 - 1.250) = 26.250,00
  • Valor Fondos Propios correspondentes ás accións de Don R.G.M. (10,5 euros x 300 accs.) (1) = 3.150,00

Nota (1) O valor dos fondos propios por acción será de 10,5 euros [resultado de dividir o valor dos fondos propios da sociedade correspondente ao último exercicio cerrado con anterioridade á data da distribución da prima entre o número total de accións da devandita sociedade, isto é, 26.250,00  euros / 2.500 accións].(Volver)

Límite tributación

  • Valor fondos propios das accións: 3.150,00
  • Valor de adquisición das accións: 3.000,00
  • Diferenza positiva: 150,00

Tributación da prima de emisión

  • Prima de emisión (300 accs. x 2) = 600,00
  • Límite (3.150-3.000) = 150,00

Importe que tributa como rendemento de capital mobiliaria (2): 150,00

Nota (2) Será a diferenza positiva entre o valor dos fondos propios correspondente ás accións e o valor de adquisición destas , xa que o rendemento do capital mobiliario a computar nestes casos ten como límite a citada diferenza positiva e non está suxeito a retención.(Volver)

Exceso que minora o valor de adquisición  (600 - 150) (3) = 450,00

Nota (3) Virá determinado polo exceso entre a diferenza positiva entre o valor fondos propios correspondente ás accións e o valor de adquisición destas e o importe da prima percibida, isto é, 450 euros (600 – 150). Como consecuencia do anterior, o novo valor de adquisición das accións será de 2.550 euros (3.000 – 450).

Se con posterioridade o contribuínte obtivese dividendos ou participacións en beneficios da mesma entidade en relación con estas accións, o importe destes co límite dos rendementos do capital mobiliario previamente computados polo reparto da prima de emisión a consecuencia da referida diferenza entre o valor de adquisición e o dos fondos propios, minorará tamén o valor de adquisición das accións.(Volver)