Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Introdución

Normativa: Art. 25.3 Lei IRPF

Os rendementos, monetarios ou en especie, procedentes de operacións de capitalización e de contratos de seguro de vida ou invalidez xeran rendementos do capital mobiliario suxeitos ao IRPF, sempre que coincidan contratante e beneficiario nunha mesma persoa, agás no suposto  dos seguros de invalidez cuxo beneficiario é o acredor hipotecario en que as rendas terán o mesmo tratamento fiscal que correspondese de ser o beneficiario o propio contribuínte.

En caso contrario (isto é, cando non coincidan contratante e beneficiario)  a percepción normalmente tributará no Imposto sobre Sucesións e Doazóns.

Exceptúanse desta  cualificación  como rendementos de capital mobiliaria, as  operacións de capitalización e de contratos de seguro de vida ou invalidez cando, de acordo co artigo 17.2.a) da Lei do   IRPF , deban tributar como rendementos do traballo .

Prestacións de contratos de seguro que tributan como rendementos de traballo

Normativa: Art. 17.2 a) Lei IRPF

Tributan como rendementos do traballo as prestacións derivadas dos seguintes contratos de seguro concertado no marco da previsión social:

  • Contratos de seguros concertados con mutualidades de previsión social cuxas achegas puidesen ser, polo menos en parte, gasto deducible ou obxecto de redución na base impoñible.
  • Plans de previsión social empresarial, así como os seguros colectivos que instrumenten os compromisos por pensións asumidas polas empresas, nos termos previstos na disposición adicional primeira do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións, aprobado por Real decreto lexislativo 1/2002, do 29 de novembro (BOE do 13 de decembro).
  • Plans de previsión asegurada.
  • Seguros de dependencia conforme ao que se dispón na Lei 39/2006, do 14 de decembro, de Promoción da Autonomía persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia (BOE do 15 de decembro).

Como veremos ao longo deste apartado, para os efectos de someter a gravame os rendementos do capital mobiliario procedentes das operacións de capitalización e dos contratos de seguros de vida ou invalidez, a Lei do   IRPF establece distincións en función da forma de percepción das prestacións (renda ou capital), o prazo das operacións e a cobertura das continxencias, como, por exemplo, a xubilación ou a invalidez.

Teñen  a consideración  de operacións de capitalización as baseadas en técnica actuarial, que consistan en obter compromisos determinados no referente á súa duración e ao seu importe a cambio de desembolsos únicos ou xornais previamente fixados. Véxase o Anexo da Lei 20/2015, do 14 de xullo, de ordenación, supervisión e solvencia das entidades aseguradoras e reaseguradoras, (BOE do 15 de xullo), apartado B).b).2.

O contrato de seguro de vida é o contrato en que o asegurador se obriga, mediante o cobramento da prima estipulada e dentro dos límites establecidos na Lei e no contrato, a satisfacer o beneficiario unha capital, unha renda ou outras prestacións convidas, no caso de morte ou ben de supervivencia do asegurado, ou de ambos os dous eventos conxuntamente. O seguro sobre a vida pode estipularse sobre a vida propia ou a dun terceiro, tanto para caso de morte como para caso de supervivencia ou ambos os dous conxuntamente, así como sobre unha ou varios cabezas (artigo 93  Lei 50/1980, do 8 de outubro, de Contrato de Seguro).