Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

c) Extinción de rendas temporais ou vitalicias no exercicio do dereito de rescate

Normativa: Art. 25.3 a) 5ª Lei IRPF

O rendemento do capital mobiliario nestes supostos, sempre que as rendas non fosen adquiridas por herdanza, legado ou calquera outro título sucesorio, será o resultado da seguinte operación:

(+) Importe do rescate

(+)  Rendas satisfeitas ata o momento do rescate

(-) Primas satisfeitas

(-) Contías que tributasen como rendementos do capital mobiliario, de acordo co indicado nos números anteriores

(-) Rendibilidade acumulada ata a constitución das rendas (*)

(=) Rendemento do capital mobiliario

(*) Unicamente nos supostos en que as rendas fosen adquiridas por doazón ou calquera outro negocio xurídico a título gratuíto e inter vivo e cando se trate de rendas cuxa constitución se producise con anterioridade á entrada en vigor da Lei 40/1998,  do 9 de decembro, do IRPF (1 de xaneiro de 1999) pola rendibilidade que xa tributou con anterioridade.(Volver)

Cando a extinción da renda prodúzase como consecuencia do falecemento do perceptor, non se xera rendemento do capital mobiliario para o mesmo.

As prestacións percibidas en forma de renda por falecemento do beneficiario están suxeitas ao Imposto sobre Sucesións e Doazóns, polo cal non tributan no Imposto sobre a Renda.