Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Réxime especial de prestacións por xubilación e invalidez

Normativa: Arts. 25.3 a) 4ª Lei IRPF (segundo parágrafo) e  19 Regulamento  IRPF

As prestacións por xubilación e invalidez percibida en forma de rendas polos beneficiarios de contratos de seguro de vida ou invalidez en que non existise ningún tipo de mobilización das provisións do contrato de seguro durante a súa vixencia, integraranse na base impoñible como rendementos do capital mobiliario, a partir do momento en que a súa contía exceda das primas que fosen satisfeitas en virtude do contrato.

No suposto de que a renda fose adquirida por doazón ou calquera outro negocio xurídico, a título gratuíto e inter vivo, integraranse na base impoñible como rendementos do capital mobiliario, a partir do momento en que a súa contía exceda do valor actual actuarial das rendas no momento da constitución das mesmas.

En ambos os dous supostos, non serán de aplicación as porcentaxes previstas para  rendas inmediatas vitalicias ou temporais. A aplicación deste réxime está condicionada, ademais, ao cumprimento dos seguintes requisitos (Art. 19 Regulamento IRPF ):

  1. Que o contrato de seguro se concertase, polo menos, con dous anos de antelación á data de xubilación.

  2. As continxencias cubertas deben ser as previstas no artigo 8.6 do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións, aprobado polo Real decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro (BOE do 13 de decembro).

    De acordo co que se dispón no citado artigo, as continxencias cubertas polos Plans de Pensións e polas que se satisfarán as prestacións son as seguintes: xubilación; incapacidade laboral total e permanente para a profesión habitual, ou absoluta e permanente para todo traballo, e a gran invalidez, determinadas conforme ao Réxime correspondente de Seguridade Social; morte do partícipe ou beneficiario, que pode xerar dereito a prestacións de viuvez ou orfandade, ou a favor doutros herdeiros ou persoas designadas e dependencia severa ou gran dependencia do partícipe regulada na Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia (BOE do 15 de decembro).

  3. Entenderase que se produciu algún tipo de mobilización das provisións do contrato de seguro cando se incumpran as limitacións que, en relación co exercicio dos dereitos económicos, establecen a disposición adicional primeira do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións, e a súa normativa de desenvolvemento, con respecto aos seguros colectivos que instrumenten compromisos por pensións das empresas.

Importante: cumprindose os anteriores requisitos, este réxime especial aplícase con preferencia ao réxime xeral anteriormente comentado.

Exemplo:

Don J.P.N. subscribiu un contrato de seguro de vida de renda vitalicia diferida o 10 de maio do ano  2014, satisfacendo unha prima anual de 5.000 euros pagadoiros o día 10 de maio de cada un dos anos 2014  a  2022, ambos os dous incluídos.

O día 13 de maio de  2022,  coincidindo co seu 65 aniversario e coa súa data de xubilación, comezou a cobrar unha renda vitalicia de 4.500 euros anuais.

Determinar o rendemento neto de capital mobiliaria sabendo que, segundo certificación do actuario da compañía aseguradora, o valor actual financeiro actuarial da renda vitalicia a cobrar ascende a 65.000 euros.

Solución:

Aplicando o réxime especial de prestacións por xubilación, resulta:

Rendas percibidas (4.500 x 10) = 45.000

Primas satisfeitas (5.000 x 9) = 45.000

Rendementos do capital mobiliario durante os dez primeiros anos do cobramento da renda (45.000 - 45.000) =0

Rendemento do capital mobiliario a partir do ano undécimo de cobramento da renda = 4.500 euros cada ano.