Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Réxime xeral

Normativa: Arts. 25.3 a) 4ª Lei IRPF (primeiro parágrafo) e 18 Regulamento  IRPF

Cando se perciban rendas diferidas, vitalicias ou temporais, que non fosen adquiridas por herdanza, legado ou calquera outro título sucesorio,  o rendemento do capital mobiliario será o resultado de aplicar a cada anualidade a porcentaxe que corresponda dos previstos para as rendas inmediatas, vitalicias ou temporais.

As devanditas porcentaxes analizadas no apartado anterior (seguros de rendas inmediatas, vitalicias ou temporais)  son os seguintes:

1. Rendas vitalicias inmediatas:

Idade do perceptorPorcentaxe aplicable
Menos de 40 anos 40 por 100
Entre  40 e 49 anos 35  por 100
Entre  50 e 59 anos 28 por 100
Entre  60 e 65 anos 24 por 100
Entre  66 e 69 anos 20 por 100
70 ou máis  anos 8 por 100

Estas porcentaxes serán os correspondentes á idade do rendeiro no momento da constitución da renda e permanecerán constantes durante toda a vixencia da mesma.

2. Rendas temporais inmediatas:

Duración da rendaPorcentaxe aplicable
Inferior ou igual a 5 anos 12  por 100
Superior a 5 e inferior ou igual a 10 anos 16 por 100
Superior a 10 e inferior ou igual a 15 anos 20 por 100
Superior a 15 anos 25 por 100

O  resultado obtido incrementarase na rendibilidade obtida ata a constitución da renda, cuxa determinación virá dada pola diferenza entre o valor actual financeiro actuarial da renda que se constitúe e o importe das primas satisfeitas. A devandita rendibilidade repartirase linearmente durante os 10 primeiros anos de cobramento da devandita renda se a mesma é vitalicia ou entre os anos de duración da mesma, co máximo de 10 anos, se a renda é temporal (Art. 18 Regulamento IRPF ). Para a súa determinación pode utilizarse a seguinte fórmula:

(VAI - PS) ÷ Nº anos

Sendo:

  • "VAI" o valor actual financeiro actuarial da renda que se constitúe.
  • "PS" o importe das primas satisfeitas.
  • "Nº anos" o número de anos de duración da renda temporal, cun máximo de 10 anos. Se a renda é vitalicia, tomarase como divisor 10 anos.

Excepción: Cando as rendas fosen adquiridas por doazón ou calquera outro negocio xurídico a título gratuíto e inter vivo, o rendemento do capital mobiliario será, exclusivamente, o resultado de aplicar a cada anualidade a porcentaxe que corresponda dos previstos para as rendas inmediatas vitalicias ou temporais, xa que a constitución da renda tributou no Imposto sobre Sucesións e Doazóns.

A parte da renda que se considere rendemento do capital mobiliario, por aplicación da porcentaxe que corresponda, estará suxeita a retención a conta.

Lembre: os seguros de vida ou invalidez que prevexan prestacións en forma de capital e a devandita capital destínese á constitución de rendas vitalicias ou temporais, sempre que esta posibilidade de conversión se recolla no contrato de seguro, tributarán no momento de constitución das rendas de acordo co comentado neste número. En ningún caso, resultará de aplicación este réxime de tributación cando o capital póñase a disposición do contribuínte por calquera medio.

Exemplo:

Don G.A.M. subscribiu un contrato de seguro de vida de renda vitalicia diferida o día 3 de xaneiro de  2013, satisfacendo unha prima anual de 6.000 euros pagadoiros o 5 de xaneiro de cada un dos anos 2013  a  2022, ambos os dous incluídos.

O 23 de outubro de  2022, coincidindo co seu 68 aniversario, comezou a cobrar unha renda vitalicia de 10.000 euros anuais.

Determinar o rendemento neto de capital mobiliaria sabendo que, segundo certificación do actuario da compañía aseguradora, o valor actual financeiro actuarial da renda vitalicia a cobrar ascende a 70.000  euros.

Solución:

O rendemento neto de capital mobiliaria virá dado pola suma de:

Porcentaxe aplicable sobre a anualidade: 20 por 100 s/10.000 = 2000

Rendibilidade ata a constitución da renda: (70.000 – 60.000) ÷ 10 (*) = 1.000

Rendemento de capital mobiliaria: 2000 + 1.000 = 3.000

Nota ao exemplo:

(*) A rendibilidade obtida ata a constitución da renda, diferenza entre o valor actual financeiro actuarial da renda que se constitúe (70.000 euros) e o importe das primas satisfeitas (6.000 x 10 = 60.000), repártese linearmente durante os dez primeiros anos de cobramento da renda, polo que a partir do ano undécimo o rendemento do capital mobiliario estará constituído exclusivamente por 2000 euros, xa que a porcentaxe aplicable en función da idade do rendeiro no momento de constitución da renda (68 anos) permanece constante durante toda a vixencia da renda. (Volver)