Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

a) Seguros de rendas inmediatas, vitalicias ou temporais

1. Seguros de rendas vitalicias inmediatas

Normativa: Art. 25.3 a) 2ª Lei IRPF

No caso de rendas vitalicias inmediatas, que non fosen adquiridas por herdanza, legado ou calquera outro título sucesorio, considerarase rendemento de capital mobiliaria o resultado de aplicar a cada anualidade as seguintes porcentaxes en función da idade do rendeiro no momento da constitución da renda e que  permanecerán constantes durante toda a vixencia da mesma:

Idade do perceptorPorcentaxe aplicable
Menos de 40 anos 40 por 100
Entre  40 e 49 anos 35  por 100
Entre  50 e 59 anos 28 por 100
Entre  60 e 65 anos 24 por 100
Entre  66 e 69 anos 20 por 100
70 ou máis  anos 8 por 100

Nota: de acordo coa disposición transitoria quinta da Lei do IRPF estas porcentaxes son  aplicables ás prestacións en forma de renda que se perciban a partir do 1 de xaneiro de 2007, aínda cando a constitución das rendas producísese con anterioridade á devandita data.

A parte da renda que teña a consideración de rendemento de capital mobiliaria, por aplicación da porcentaxe que corresponda,  se suxeita en 2022 ao tipo de retención do 19 por 100.

Importante: enténdese que as rendas foron adquiridas por herdanza, legado ou calquera outro título sucesorio, cando a adquisición das mesmas fose motivada polo falecemento do contratante, se o seguro é individual, ou do asegurado se o seguro é colectivo contratado pola empresa.

Este mesmo réxime tributario resultará aplicable ás rendas vitalicias que se perciban dos plans individuais de aforro sistemático que cumpran os requisitos establecidos na disposición adicional terceira da Lei do IRPF, incluso nos supostos en que os citados plans individuais de aforro sistemático sexan o resultado da transformación de determinados contratos de seguros de vida formalizada con anterioridade a 1 de xaneiro de 2007 en que o contratante, asegurado ou beneficiario sexa o propio contribuínte.

Véxase a disposición transitoria décimo cuarta da Lei do IRPF relativo á transformación de determinados contratos de seguros de vida en plans individuais de aforro sistemático. Véxase, así mesmo, a disposición adicional quinta do Regulamento do IRPF relativo á mobilización total ou parcial entre plans individuais de aforro sistemático.

2. Seguros de rendas temporais inmediatas

Normativa: Art. 25.3 a) 3ª Lei IRPF

Tratandose de rendas temporais inmediatas, que non fosen adquiridas por herdanza, legado ou calquera outro título sucesorio, nos termos comentados no apartado anterior, considerarase rendemento de capital mobiliaria o resultado de aplicar a cada anualidade as seguintes porcentaxes en función da duración da renda:

Duración da rendaPorcentaxe aplicable
Inferior ou igual a 5 anos 12  por 100
Superior a 5 e inferior ou igual a 10 anos 16 por 100
Superior a 10 e inferior ou igual a 15 anos 20 por 100
Superior a 15 anos 25 por 100

Nota: de acordo coa disposición transitoria quinta da Lei do IRPF estas porcentaxes son aplicables ás prestacións en forma de renda que se perciban a partir do 1 de xaneiro de 2007, aínda cando a constitución das rendas producísese con anterioridade á devandita data.

A parte da renda que se considere rendemento do capital mobiliario por aplicación da porcentaxe que corresponda estará suxeita a retención a conta.