Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

4. Suposto especial: "Unit Linked "(contratos de seguros de vida en que o tomador asuma o risco do investimento)

Normativa: Art.14.2. h) da Lei IRPF

Os "unit linked" son seguros de vida en que o tomador do seguro pode decidir e modificar os activos financeiros en que desexa materializar as provisións técnicas correspondentes ao seu seguro, asumindo o risco do investimento.

Tributación

En función de que estes contratos de seguros cumpran ou non as condicións que indicamos máis adiante poden resultarlles aplicables dous réximes tributarios diferentes:

a) Se o contrato de seguro cumpre  algunha das condicións legalmente establecidas para ese fin durante toda a vixencia do contrato: o réxime fiscal aplicable é o dos contratos de seguro de vida exposta nos apartados anteriores dentro de "Rendementos procedentes de operacións de capitalización e de contratos de seguro de vida ou invalidez", sen que os traspasos realizados entre os activos aptos para materializar os investimentos teñan relevancia fiscal algunha.

b) Se o contrato de seguro  non cumpre  as condicións legalmente establecidas para ese fin durante toda a vixencia do contrato: o tomador do seguro deberá imputar en cada período impositivo como rendemento do capital mobiliario a diferenza entre o valor liquidativo dos activos afectos á póliza ao final e ao comezo do período impositivo.

Neste suposto, o importe imputado minorará o rendemento derivado da percepción de cantidades destes contratos.

Condicións legais que deben cumprirse durante toda a vida do contrato para que resulta aplicable o réxime xeral dos contratos de seguros de vida:

1º. Que non se outorgue ao tomador a facultade de modificar os investimentos afectos á póliza.

2º. Que as provisións matemáticas se encontren investidas en:

 1. Accións ou participacións de institucións de investimento colectivo, predeterminadas nos contratos, sempre que:

  • Trátese de institucións de investimento colectivo adaptadas á Lei 35/2003, do 4 de novembro, de Institucións de Investimento Colectivo (BOE do 5 de novembro).

  • Trátese de institucións de investimento colectivo amparadas pola Directiva 2009/65/ CE, do 13 de xullo, do Parlamento Europeo e do Consello.

 2. Conxuntos de activos reflectidos de forma separada no balance da entidade aseguradora, sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

  • A determinación dos activos deberá corresponder, en todo momento, á entidade aseguradora.

  • O investimento das provisións de cada conxunto de activos deberá efectuarse en activos que cumpran as normas establecidas no artigo 89 do Real decreto 1060/2015, do 20 de novembro, de ordenación, supervisión e solvencia das entidades aseguradoras e reaseguradoras. En ningún caso poderá tratarse de bens inmobles ou dereitos reais inmobiliarios.

   Non obstante, entenderase que cumpren tales requisitos aqueles conxuntos de activos que traten de desenvolver unha política de investimento caracterizada por reproducir un determinado índice bolsista ou de renda fixa representativo dalgún dos mercados secundarios oficiais de valores da Unión Europea.

  • O tomador unicamente terá a facultade de elixir, entre os distintos conxuntos separados de activos en cales debe investir a entidade aseguradora a provisión matemática do seguro, sen que en ningún caso poida intervir na determinación dos activos concretos en que, dentro de cada conxunto separado, invístanse as provisións.

Nestes contratos, o tomador ou o asegurado poderá elixir, de acordo coas especificacións da póliza, entre as distintas institucións de investimento colectivo ou conxuntos separados de activos, expresamente designados nos contratos, sen que poidan producirse especificacións singulares para cada tomador ou asegurado.

Atención: con que concorra unha soa das circunstancias anteriores non resultará de aplicación  a regra especial de imputación temporal contemplada no o artigo 14.2.h) da Lei do IRPF.