Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Determinación do rendemento neto

O rendemento neto vén determinado pola diferenza entre os rendementos íntegros e os gastos de administración e depósito de valores negociables.

As operacións necesarias para determinar a contía do rendemento neto do  capital   mobiliario que se integra na base impoñible do aforro represéntanse no seguinte esquema:

(+) RENDEMENTO ÍNTEGRO

 1. Intereses e outras retribucións pactadas ou estimadas

  • Retribución monetaria : Importe íntegro
  • Retribución en especie: Valoración + Ingreso a conta non repercutido
  • Rendementos estimados. En defecto de proba en contrario, o 3 por 100 para o exercicio 2022 sobre o valor dos bens e / ou dereitos.
 2. Operacións sobre activos financeiros (rendementos implícitos):

  RCM= Valor de alleamento ou reembolso - Valor adquisición ou subscrición  

  (*) Ten en cóntase o importe dos gastos e tributos inherentes ás devanditas operacións satisfeitas, que se xustifiquen axeitadamente, sen que teñan tal consideración as retencións ou ingresos a conta efectuados.

(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E DEPÓSITO DE VALORES NEGOCIABLES

(=) RENDEMENTO NETO