Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplo: Rendementos procedentes da cesión a terceiros de capitais propias

Don M.L.H., solteiro, obtivo durante o ano 2022 os seguintes rendementos:

 • O día 10 de xaneiro percibe 400 euros en concepto de intereses dun depósito a oito anos e un día (data de imposición 9 de xaneiro de 2013; capital imposta 20.000 euros).

 • O día 26 de maio subscribe obrigas de "M, S.A.", a cinco anos, por importe efectivo de 10.800 euros, con pagamento anual do cupón (o 25 de maio). O día 3 de outubro transmite a metade das obrigas por 5.800 euros, soportando gastos de transmisión de 30 euros. "M, S.A." cotiza en Bolsa e as obrigas están representadas mediante anotacións en conta.

 • O 30 de outubro percibe 5.000 euros en concepto de intereses anuais de "Z, S.A." de que é administrador único e socio maioritario, polo préstamo que, con data 29 de outubro de 2017 e por importe de 70.000 euros, realizou á mesma. O devandito préstamo amortizarase integramente o 30 de outubro de  2022. O importe dos intereses responde ao valor de mercado.

  No balance do exercicio  2021, cerrado o 31 de xullo do   2022, "Z, S.A." tiña fondos propios por valor de 50.000 euros e a porcentaxe de participación do contribuínte a 31 de decembro era do 40 por 100.

 • O día 12 de decembro vende 100 obrigas de "T, S.A." por 7.210 euros, descontados os gastos inherentes á devandita transmisión satisfeita polo transmitente. As devanditas obrigas adquiriuas en marzo de 2013  por 7.815 euros. O día 28 de decembro volve comprar 100 obrigas da mesma empresa por 8.414 euros.

 • O día 18 de decembro percibiu 210 euros en concepto de intereses de obrigas bonificadas dunha sociedade concesionaria de autoestradas de peaxe ás que resulta aplicable a bonificación do 95 por 100 no Imposto sobre as Rendas da Capital. A retención efectivamente soportada ascende a 2,52 euros.

 • O día 28 de decembro transmite obrigas do Estado por un importe efectivo de 30.050 euros. As devanditas obrigas foron adquiridas por un importe equivalente a 27.600 euros, incluídos os gastos inherentes á devandita adquisición.

Determinar o rendemento neto do capital mobiliario a integrar na base impoñible do IRPF e as retencións deducibles, supondo que a entidade financeira lle cargou en conta 41 euros por gastos de administración e depósito de valores negociables.

Solución:

1. Intereses do depósito a oito anos e un día

 • Rendemento íntegro = 400
 • Retención (19% s/400) = 76

2. Transmisión obrigas "M, S.A."

 • (+) Valor de transmisión (5.800 – 30) = 5.770
 • (-) Valor de adquisición (1/2 x 10.800) = 5.400
 • (=) Rendemento íntegro = 370

 • Retención = 0

3. Intereses de préstamo a entidade vinculada

 • Rendemento íntegro = 5.000

  Dos que:

  1. a) Parte do rendemento a integrar na base impoñible xeral: (1)

   70.000 – [40% (50.000 x 3)] = 70.000 – 60.000 = 10.000

   10.000 / 70.000  x 100 = 14,29%

   5.000 x 14,29% = 714,50

  2. b) Parte do rendemento a integrar na base impoñible do aforro: (2)

   5.000 – 714,50 = 4.285,50

 • Retención (19% s/5.000) (3) = 950

Notas:

(1) Ao proceder os rendementos dun préstamo realizado a unha entidade vinculada co contribuínte, deben integrarse na base impoñible xeral os intereses correspondentes ao exceso do importe dos capitais propios cedidos á entidade vinculada (70.000  euros) respecto do resultado de multiplicar por tres os fondos propios na parte que corresponda á participación do contribuínte, desta última [40% (50.000  x 3) = 60.000].  O importe do exceso, que ascende a 10.000  euros (70.000 – 60.000), supón o 14,29  por 100 do préstamo, polo que os intereses que deben integrarse na base impoñible xeral serán o resultado de aplicar esta porcentaxe ao total dos intereses percibidos (5.000 x 14,29 % = 714,50). (Volver)

(2) O resto dos intereses (5.000  – 714,50 = 4.285,50)  integraranse na base liquidable do aforro. Ao non existir gastos deducibles nos rendementos que hai que integrar na base impoñible xeral, o importe íntegro coincide co neto. (Volver)

(3) O tipo de retención aplicable en 2022  aos rendementos procedentes da cesión a terceiros de capitais propias é o 19 por 100. (Volver)

4. Transmisión de obrigas "T, S.A."

 • (+) Valor de transmisión = 7.210
 • (-) Valor de adquisición = 7.815
 • (-) Rendemento íntegro = (4) –605
 • Retención = 0

Nota (4) Ao adquirir dentro do prazo de dous meses obrigas da mesma empresa, o rendemento negativo obtido non poderá computarse ata a venda das obrigas.(Volver)

5. Intereses de obrigas bonificadas

 • Rendemento íntegro = 210
 • Retencións efectivamente soportadas (1,2% s/210) = 2,52
 • Retencións deducibles non practicadas (22,8% s/210) = (5) 47,88

Nota(5) Ademais das retencións efectivamente soportadas (2,52 euros), o contribuínte pode deducir da cota as retencións non practicadas efectivamente pero que teñen dereito á bonificación do 95 por 100. Xa que o tipo de gravame aplicable sobre os intereses no derrogado Imposto sobre as Rendas da Capital era o 24 por 100 e a bonificación aplicable é do 95 por 100, as retencións deducibles non practicadas ascenden a = (22,8% s/210) = 47,88  euros. Este tipo é o resultante de aplicar ao 24 por 100 a bonificación do 95 por 100 (24% x 95 %) = 22,8 por 100. (Volver)

6. Transmisión de Obrigas do Estado

 • Valor de transmisión = 30.050 
 • menos Valor de adquisición = 27.600
 • Rendemento íntegro = 2.450
 • Retención = 0

7. Totais rendementos íntegros a integrar na base impoñible do aforro (400 + 370 + 4.285,50 + 210 + 2.450) = 7.715,50

 • Gastos deducibles = 41
 • Rendemento neto = 7.674,50

8. Totais rendementos íntegros e netos a integrar na base impoñible xeral  = 714,50