Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

3. Que non exista norma legal que expresamente exceptúe de gravame o devandito ganancia ou fágaa tributar como rendemento

Distinguimos entre:

A. Supostos de ganancias patrimoniais exceptuadas de gravame

Como supostos de ganancias patrimoniais exceptuadas de gravame poden citarse, entre outros, os seguintes:

 • Indemnizacións como consecuencia de responsabilidade civil por danos persoais na contía legal ou xudicialmente recoñecida.

  Véxase esta exención do   artigo 7.d) Lei IRPF no  Capítulo 2  deste manual.

 • Premios literarios, artísticos ou científicos, relevantes, expresamente declarados exentos.

  Véxase esta exención do   artigo 7.l) Lei IRPF no Capítulo 2 deste manual.

 • Premios das lotarías e apostas organizadas pola Sociedade Estatal das Loterías y Apuestas del Estado e polas Comunidades Autónomas, Cruz Vermella e Organización Nacional de Cegos, así como os organizados por determinados organismos públicos ou entidades establecidas noutros Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, cuxo importe íntegro no exercicio 2022  sexa igual ou inferior a 40.000 euros ou ata o devandito importe cando se trate de premios que superen 40.000 euros.

  Os premios cuxo importe íntegro sexa superior a 40.000, someteranse a tributación respecto da parte do mesmo que exceda do devandito importe.

  Esta exención será de aplicación sempre que a contía do décimo, fracción, cupón de lotaría ou da aposta efectuada, sexa de, polo menos, 0,50 euros. No caso de que fóra inferior a 0,50 euros, a contía máxima exenta reducirase de forma proporcional.

  No suposto de que o premio fóra de titularidade compartida, a contía exenta ratearase entre os cotitulares en función da cota que lles corresponda.

  Importante : a partir do 1 de xaneiro de 2013 estes premios que estaban totalmente exentos pasan a estar suxeitos ao IRPF mediante un gravame especial do 20 por 100 que se esixirá de forma independente respecto de cada décimo, fracción ou cupón de lotaría ou aposta premiada (disposición adicional trixésimo terceira.2 da Lei do IRPF ).

 • Indemnizacións satisfeitas polas Administracións Públicas por danos persoais como consecuencia do funcionamento dos servizos públicos, cando veñan establecidas de acordo cos procedementos previstos nas Leis 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (BOE do 2 de outubro) e 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público (BOE do 2 de outubro).

  Véxase esta exención do   artigo 7.q) Lei IRPF  no Capítulo 2  deste manual.

B. Supostos de ganancias patrimoniais que, por expresa disposición da Lei do IRPF, tributan como rendementos

Como supostos de ganancias patrimoniais que, por expresa disposición da Lei do IRPF, tributan como rendementos poden citarse, entre outros, os seguintes:

 • Constitución ou cesión de dereitos ou facultades de uso ou gozo sobre bens inmobles, que se cualifican legalmente como rendementos de capital inmobiliaria.

 • Valores ou participacións que representen a participación nos fondos propios dunha entidade, que constitúen rendementos de capital mobiliaria.

 • Transmisión, reembolso, amortización, troco ou conversión de calquera clase de activos representativos da captación e utilización de capitais alleas, que unicamente xeran rendementos de capital mobiliaria.

 • Resultados derivados de operacións de capitalización e de contratos de seguro de vida ou invalidez, que dan lugar a rendementos de capital mobiliaria, non sendo que proveñan de sistemas de previsión social, en cuxo caso orixinan rendementos de traballo.

  Os  sistemas de previsión social cuxas prestacións constitúen rendementos do traballo detállanse no Capítulo 3 deste manual.