Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Requisitos da renda vitalicia asegurada

 1. O contrato de renda vitalicia deberá subscribirse entre o contribuínte, que terá condición de beneficiario, e unha entidade aseguradora.

  Nos contratos de renda vitalicia poderán establecerse mecanismos de reversión ou períodos certos de prestación ou fórmulas de contraseguro no caso de falecemento unha vez constituída a renda vitalicia.

  O mecanismo de reversión nos contratos de seguro é o procedemento polo que, no caso de falecemento do asegurado (que neste caso é o contratante e beneficiario), a totalidade ou unha parte da renda vitalicia trasládase a un novo asegurado e beneficiario.

  Os contratos de seguros de renda vitalicia con períodos certos de prestación son aqueles en que se garante que a renda se percibirá durante un número mínimo de anos aínda cando faleza o asegurado e beneficiario inicial da renda (loxicamente no caso de falecemento do asegurado a renda percibiraa o beneficiario designado para tal fin).

  Finalmente, as fórmulas de contraseguro (as máis utilizadas na práctica aseguradora) son aquelas que garanten ao beneficiario designado unha capital no caso de falecemento do asegurado.

  Agora ben, co fin de asegurar que a aplicación da exención da ganancia por reinvestimento previsto no artigo 38.3 da Lei do IRPF cumpre coa finalidade pretendida esíxese aos contratos celebrados con posterioridade a 1 de abril de 2019, en que se establezan mecanismos de reversión, períodos certos de prestación ou fórmulas de contraseguro no caso de falecemento, o cumprimento dos seguintes requisitos (disposición adicional noveno Regulamento IRPF ):

  • No suposto de mecanismos de reversión no caso de falecemento do asegurado, unicamente poderá existir un potencial beneficiario da renda vitalicia que reverta.

  • No suposto de períodos certos de prestación, os devanditos períodos non poderán exceder de 10 anos desde a constitución da renda vitalicia.

  • No suposto de fórmulas de contraseguro, a contía total a percibir con motivo do falecemento do asegurado en ningún momento poderá exceder das seguintes porcentaxes respecto do importe destinado á constitución da renda vitalicia:

   Anos desde a constitución
   da renda vitalicia
   Porcentaxe aplicable
   1.º 95 por 100
   2.º 90 por 100
   3.º 85 por 100
   4.º 80 por 100
   5.º 75 por 100
   6.º 70 por 100
   7.º 65 por 100
   8.º 60 por 100
   9.º 55 por 100
   10.º de agora en diante 50 por 100

  Importante : os novos requisitos que se establecen para os supostos en que existan mecanismos de reversión, períodos certos de prestación ou fórmulas de contraseguro no caso de falecemento sobre contratos de rendas vitalicias aseguradas non resultará de aplicación aos contratos de seguro de vida celebrada con anterioridade a 1 de abril de 2019, con independencia de que a constitución da renda vitalicia realícese con posterioridade á devandita data.

 2. A renda vitalicia deberá ter unha periodicidade inferior ou igual ao ano , comezar a percibirse no prazo dun ano desde a súa constitución, e o importe anual das rendas non poderá decrecer en máis dun 5 por 100 respecto do ano anterior.

 3. O contribuínte deberá comunicar á entidade aseguradora que a renda vitalicia que se contrata constitúe o reinvestimento do importe obtido pola transmisión de elementos patrimoniais, para os efectos da aplicación da exención prevista neste artigo.