Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

1. Beneficiarios e aportantes

Beneficiarios

Os sistemas de previsión social deben estar constituídos a favor das persoas con discapacidade que a continuación relaciónanse:

 1. Persoas afectadas dun grao de discapacidade física ou sensorial igual ou superior ao 65 por 100.

 2. Persoas afectadas dun grao de discapacidade psíquica igual ou superior ao 33 por 100.

 3. Persoas con discapacidade:

  • Que fosen declaradas incapaces en virtude de resolucións xudiciais anteriores á Lei 8/2021 (mentres non se ditase unha nova resolución xudicial que as substituíse por novas medidas adaptadas á citada Lei 8/2021), con independencia do seu grao.

  • Que estean suxeitas á curadoría representativa, determinada en resolucións xudiciais ditadas con posterioridade á entrada en vigor da Lei 8/2021 (tanto en resolucións xudiciais relativas a casos de novas situacións de discapacidade, como en resolucións xudiciais ditadas en substitución doutras resolucións anteriores á devandita Lei 8/2021), con independencia do seu grao.

Persoas que poden efectuar as achegas

 1. A propia persoa con discapacidade partícipe. Neste caso, as achegas darán dereito a reducir a base impoñible xeral na declaración do contribuínte con discapacidade que as realiza.

 2. Quen teñan coa persoa con discapacidade unha relación de parentesco en liña directa ou colateral ata o terceiro grao inclusive, así como o cónxuxe ou aqueles que lle tivesen ao seu cargo en réxime de tutela, e tras a Lei 8/2021, do 2 de xuño ten que recoñecerse tamén a persoa que ostente a  curadoría representativa ou acollemento, sempre que a persoa con discapacidade sexa designada beneficiaria de maneira única e irrevogable para calquera continxencia.

  Non obstante, a continxencia de morte da persoa con discapacidade poderá xerar dereito a prestacións de viuvez ou orfandade ou a favor de quen realizasen achegas a favor da persoa con discapacidade en proporción á achega destes .

Por expresa disposición legal contida no artigo 53.3 da Lei do IRPF, as achegas realizadas polas persoas mencionadas na letra b) non están suxeitas ao Imposto sobre Sucesións e Doazóns.