Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

2. Achegas e contribucións a mutualidades de previsión social

En relación coa redución das devanditas achegas e contribucións, deben terse en conta os seguintes requisitos:

Requisitos subxectivos

 1. Profesionais non integrados nalgún dos réximes da Seguridade Social

  Dan dereito a redución as cantidades abonadas en virtude de contratos de seguro concertado con mutualidades de previsión social por profesionais non integrados nalgún dos réximes da Seguridade Social, pola seus cónxuxes e familiares consanguíneos en primeiro grao, así como polos traballadores das citadas mutualidades, na parte que teña por obxecto a cobertura das continxencias previstas no artigo 8.6 do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións (xubilación, incapacidade laboral total e permanente para a profesión habitual ou absoluta e permanente para todo traballo, e a gran invalidez; morte do partícipe ou beneficiario e dependencia severa ou gran dependencia do partícipe), sempre que as devanditas cantidades non tivesen a consideración de gasto deducible para a determinación do rendemento neto de actividades económicas.

  Véxase, dentro do Capítulo 7, e dos "Gastos do titular da actividade "o punto "Especialidades no IRPF das achegas a Mutualidades de Previsión Social do propio empresario ou profesional".

 2. Profesionais ou empresarios individuais integrados en calquera dos réximes da Seguridade Social

  Dan dereito a redución as cantidades abonadas en virtude de contratos de seguro concertado con mutualidades de previsión social por profesionais ou empresarios individuais integrados en calquera dos réximes da Seguridade Social, pola seus cónxuxes e familiares consanguíneos en primeiro grao, así como polos traballadores das citadas mutualidades na parte que teña por obxecto a cobertura das continxencias do artigo 8.6 do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións comentadas no parágrafo anterior.

 3. Traballadores por conta allea ou socios traballadores

  Normativa: véxase tamén disposición adicional novena Lei  IRPF

  Dan dereito a redución as cantidades abonadas en virtude de contratos de seguro concertado con mutualidades de previsión social por traballadores por conta allea ou socios traballadores, incluídas as contribucións do promotor que lles fosen imputadas en concepto de rendementos do traballo, cando se efectúen de acordo co previsto na disposición adicional primeira do texto refundido da Lei de Regulación de Plans e Fondos de Pensións, relativa á protección dos compromisos por pensións cos traballadores, con inclusión do desemprego para os citados socios traballadores.

  As continxencias que deberán instrumentarse nas condicións establecidas na disposición adicional primeira do texto refundido da Lei de Regulación de Plans e Fondos de Pensións serán as de xubilación, incapacidade, falecemento e dependencia prevista no artigo 8.6 do citado texto legal.

  Así mesmo, dan dereito a redución as cantidades abonadas en virtude de contratos de seguro concertado coas mutualidades de previsión social que teñan establecidas os correspondentes Colexio Profesionais, polos mutualistas colexiados que sexan traballadores por conta allea, pola seus cónxuxes e familiares consanguíneos en primeiro grao, así como polos traballadores das citadas mutualidades, desde que exista un acordo dos órganos correspondentes da mutualidade que só permita cobrar as prestacións cando concorran as continxencias previstas no artigo 8.6 do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións (disposición adicional novena Lei IRPF ).

Requisitos obxectivos

Os dereitos consolidados dos mutualistas sos poderán facerse efectivos nos supostos previstos para os plans de pensións polo artigo 8.8 do citado texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións (desemprego de longa duración, enfermidade grave e a partir de 2025 por achegas con 10 anos de antigüidade).

Non obstante, e co obxecto de facilitar que os afectados pola erupción volcánica da illa da Palma poidan atender as necesidades sobrevidas de liquidez, o artigo 11 do Real Decreto-lei 20/2021, do 5 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes de apoio para a reparación dos danos ocasionados polas erupcións volcánicas e para a reconstrución económica e social da illa da Palma (BOE do 6 de outubro), estableceu, con carácter excepcional e exclusivamente  para o  período comprendido entre o 6 de outubro de 2021 e o  5 de xullo de 2022, a posibilidade de que os mutualistas de previsión social poidan dispor anticipadamente en determinados supostos dos seus dereitos consolidados, fixando as condicións e o importe máximo da disposición. Os supostos para dispor anticipadamente dos dereitos consolidados coméntanse neste Capítulo, dentro das normas comúns aplicables ás achegas a sistemas de previsión social, no apartado sobre disposición anticipada de dereitos consolidados.

Atención:  en relación cos afectados pola erupción volcánica da illa da Palma, esta posibilidade de facer efectivos os seus dereitos consolidados por parte dos mutualistas que prevé o artigo 11 do Real Decreto-lei 20/2021, non é aplicable en caso das mutualidades de previsión social que actuen como sistema alternativo á alta no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónoma, en relación cos dereitos económicos dos produtos ou seguros utilizados para cumprir coa devandita función alternativa.

As cantidades percibidas nestas situacións están suxeitas ao réxime fiscal establecido para as prestacións dos plans de pensións.