Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

6.1 Réxime fiscal das prestacións percibidas e disposición anticipada de dereitos consolidados

a. Réxime fiscal das prestacións percibidas

As prestacións percibidas polas continxencias que cobren os plans de pensións (artigo 8.6 do texto refundido da Lei de regulación dos Plans e Fondos de Pensións, aprobado polo Real decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro)  tributarán na súa integridade como rendementos de traballo sen que en ningún caso poidan minorarse nas contías correspondentes aos excesos das achegas.

Con respecto ás  prestacións  percibidas teñase en conta a posible aplicación do réxime transitorio  de reducións  aplicables ás prestacións percibidas en forma de capital dos sistemas de previsión social e que deriven de continxencias acontecidas nos exercicios 2014 ou seguintes, pola parte correspondente a achegas realizadas ata 31 de decembro de 2006, que  se comenta no Capítulo 3.

No caso de que a prestación se perciba en forma de renda vitalicia asegurada, poderanse establecer mecanismos de reversión ou períodos certos de prestación ou fórmulas de contraseguro no caso de falecemento unha vez constituída a renda vitalicia.

Lembre: de acordo co artigo 8.6 do texto refundido da Lei de regulación dos Plans e Fondos de Pensións, aprobado polo Real decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro, as continxencias polas que se satisfarán as prestacións son:

 • Xubilación.

 • Incapacidade laboral total e permanente para a profesión habitual ou absoluta e permanente para todo traballo, e a gran invalidez, determinadas conforme ao Réxime correspondente de Seguridade Social.

 • Morte do partícipe ou beneficiario, que pode xerar dereito a prestacións de viuvez, orfandade ou a favor doutros herdeiros ou persoas designadas.

 • Dependencia severa ou gran dependencia do partícipe, regulada na Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da Autonomía persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia.

b. Disposición anticipada de dereitos consolidados

 • En xeral

  Os dereitos consolidados dos partícipes, mutualistas ou asegurados dos plans de pensións, plans de  previsión asegurada, plans de previsión social empresarial e mutualidades de previsión social só poden facerse efectivos anticipadamente nos supostos previstos no  artigo 8.8 do citado texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións aprobadas polo Real decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro, que son desemprego de longa duración, enfermidade grave e a partir de 2025 por achegas e contribucións empresariais realizadas con polo menos 10 anos de antigüidade.

  No suposto de que o partícipe, mutualista ou asegurado dispuxese, total ou parcialmente, dos dereitos consolidados, así como dos dereitos económicos derivados dos sistemas de previsión social, en supostos distintos dos previstos na normativa de plans e fondos de pensións que indicamos , deberá repor as reducións na base impoñible indebidamente practicadas mediante as oportunas autoliquidacións complementarias, con inclusión dos xuros de mora.

  As devanditas autoliquidacións complementarias deberán presentarse no prazo que medie entre a data da disposición anticipada e o final do prazo regulamentario de presentación da declaración correspondente ao período impositivo en que se realice a disposición anticipada.

  Neste caso, as cantidades percibidas que excedan do importe das achegas realizadas, incluíndo, se é o caso, as contribucións imputadas polo promotor, tributarán como rendemento de traballo no período impositivo en que se perciban.

  Excepcionalmente

  Non obstante, co obxecto de facilitar que os afectados pola erupción volcánica da illa da Palma poidan atender as necesidades sobrevidas de liquidez, o artigo 11 do Real Decreto-lei 20/2021, do 5 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes de apoio para a reparación dos danos ocasionados polas erupcións volcánicas e para a reconstrución económica e social da illa da Palma (BOE do 6 de outubro), estableceu en todos estes casos, con carácter excepcional e exclusivamente durante o período comprendido entre o 6 de outubro de 2021 e o  5 de xullo de 2022, a posibilidade de que os partícipes de plans de pensións, así como os asegurados dos plans de previsión asegurada e plans de previsión social empresarial e os mutualistas de mutualidades de previsión social poidan dispor anticipadamente dos seus dereitos económicos en determinados supostos e fixando un importe máximo de disposición.

  Supostos

  1. Cando sexan titulares de explotacións agrarias, forestais ou gandeiras, establecementos mercantís, industriais e de servizos, locais de traballo e similares, situados no ámbito xeográfico de aplicación do Real Decreto-lei 20/2021, do 5 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes de apoio para a reparación dos danos ocasionados polas erupcións volcánicas e para a reconstrución económica e social da illa da Palma, e que sufrisen danos como consecuencia directa da erupción volcánica rexistrada;

  2. Cando sexan traballadores autónomos que se vexan obrigados a suspender ou cesar na actividade como consecuencia directa da erupción volcánica rexistrada;

  3. No caso de persoas traballadoras afectadas polos expedientes de regulación temporal de emprego (ERTE) previstos na disposición adicional quinta do Real Decreto-lei 18/2021, do 28 de setembro, de medidas urxentes para a protección do emprego, a recuperación económica e a mellora do mercado de traballo;

  4. No suposto de perda da vivenda habitual, cando a mesma encóntrese situada no ámbito xeográfico de aplicación do Real Decreto-lei 20/2021, do 5 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes de apoio para a reparación dos danos ocasionados polas erupcións volcánicas e para a reconstrución económica e social da illa da Palma e sufrise danos como consecuencia directa da erupción volcánica rexistrada.

  Atención: no caso das mutualidades de previsión social que actuen como sistema alternativo á alta no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónoma, non se poderán facer efectivos os dereitos económicos dos produtos ou seguros utilizados para cumprir coa devandita función alternativa.

  Importe máximo de disposición

  O límite máximo de disposición por partícipe, asegurado ou mutualista, para o conxunto de plans de pensións, plans de previsión asegurada, plans de previsión social empresarial e mutualidades de previsión social de que sexa titular e por todas as situacións indicadas, será o resultado de ratear o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM) anual para 12 pagas vixentes para o exercicio 2022 (que ascende a  8.106,28 euros) multiplicado por tres para un período máximo de seis meses computados desde o 6 de outubro de 2021.

  Polo tanto, (8.106,28 euros x 3) ÷ 12 x 6 = 12.159,42

  Reembolso de dereitos consolidados 

  O reembolso de dereitos consolidados suxeitarase ao réxime fiscal establecido para as prestacións dos plans de pensións, isto é, tributan como rendementos do traballo imputandose ao ano en que sexan percibidos.